Сучасні технології енергоефективних будівель і споруд

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 32 год. — лекції, 16 год. — практичні заняття, 3 кредити ЕКТС.
Лектори: 
д. т. н., професор Саницький М. А.
Результати навчання: 
 • Висвітлення основних принципів розрахунків теплоізоляції та термореновації будівель;
 • вивчення основних характеристик енергозбереження;
 • освоєння вимог енергозбереження елементів будівель та будівель в цілому;
 • вивчення основ розрахунку водно-теплового режиму багатошарової конструкції;
 • вивчення особливостей теплових втрат;
 • вивчення особливостей застосування теплоізоляційних матеріалів у сучасному будівництві та технологій проведення теплоізоляційних робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Технологія виготовлення будівельних виробів і матеріалів,
 • Енергозберігаючі технології в будівництві.
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні та розрахункові підстави енергозбереження. Проектні розв’язки. Проблема енергоощадності житлово-комунального сектору. Будинок і здоров’я людини. Мікроклімат приміщень. Гігієнічний аспект підтримання параметрів теплового комфорту в житлових приміщеннях. Комфорт житлового середовища. Основи будівельної теплофізики. Кліматичне зонування. Сучасні системи енергоощадного будівництва. Матеріали і технології. Технології будівництва і термоізоляції зовнішніх стін. Фундаменти та ізоляція нижньої часини будинку. Термореновація будинків. Енергоощодні підлоги, вікна, двері, брами, дахи, тераси та балкони. Екологічне будівництво. Аеродинаміка житлового простору. Забезпечення водою, теплом і вентиляція. Захист огороджуючих конструкцій від вологості. Вологість повітря і атмосферний тиск. Випадання конденсату на поверхні і всередині будівельної конструкції. Розрахунок водно-теплового режиму багатошарової конструкції стінового огородження і кількості вологи в зоні конденсації. Економічна оцінка термореноваційних заходів для різних способів обігрівання. Приклади ефектів термореновації вибраних приміщень і житлових будинків.
Рекомендована література: 
 1. Саницький М. А. Енергозберігаючі технології в будівництві: навч. посібник / М. А. Саницький, О. Р. Позняк, У. Д. Марущак. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 236 с.
 2. Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи: довідник. — НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ. — 138 с.
 3. Карапузов Є.К. Утеплення фасадів: підруч. / Є.К. Карапузов, В. Г. Соха. — К.: Вища освіта, 2007. — 319 с.
 4. Керш В. Я. Енергозберігаючі технології у міському будівництві і господарстві: навч. посіб. / В. Я. Керш. — Одеса: Астропринт, 2007. — 124 с.
 5. Маляренко В. А. Енергетика, довкілля. Енергозбереження / В. А. Маляренко, Л. В. Лисак. — Харків: Рубікон, 2004. — 368 с.
 6. Файст В. Основные положения по проектированию пассивных домов / Вольфганг Файст; [пер. с немец. под ред. А. Е. Елохова]. — М.: Из-во АСВ, 2008. — 142 с.
 7. Будинки майбутнього. Пасивне будівництво // Ринок інсталяцій. — 2007. — № 5. — С. 50–51.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття — 20 балів.
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська