Сучасні моделі соціальної політики

Код модуля: 
СР_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, кредитів ЄКТС — 3, аудиторні години — 48 (лекції — 16 год., семінарські заняття — 32 год., самостійна робота — 38 год., МК — 4 год.).
Лектори: 
асистент Когут В. І.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати: Основні концепцій та теорії аналізу соціальної політики. Проблеми, категорії і поняття дисципліни «Основи аналізу соціальної роботи». Кількісні показники соціального розвитку: ПФП, ПРЛ. Основні типи соціальної політики, та фактори, що виникають на її формування. Соціальну політику найбільших наднаціональних організацій та канали їх впливу на соціальну політику країн «другого» і «третього» світу. Вплив міжнародних організацій на соціальну політику в Україні;
  • уміти: Аналізувати основні концепції і теорії з аналізу соціальної п олітики. Застосовувати категорії і поняття з дисципліни, кількісні показники соціального розвитку ПФП, ПРЛ, ППС. Визанчати тип соціальної політики і фактори, що впливають на її формування. Аналізувати соціальну політику держав різних типів і наднаціональних організацій. З’ясовувати основні канали впливу зовнішніх суб’єктів на внутрішню соціальну політику держави, в тому числі і України.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити: Політологія, Основи правових знань.
Зміст навчального модуля: 
Соціальна політика та її типи. Інструменти соціальної політики. Людський розвиток, показники розвитку людини кількісні показники соціального розвитку. Тенденції розвитку світової соціальної політики. Моделі соціальної політики. Ідеологія та соціальний захист. Роль міжнародних організацій у формуванні посткомуністичної соціальної політики. Вплив міжнародних організацій на формування соціальної політики України.
Рекомендована література: 
  1. Боб Дікон, Мішель Халс, Пол Стабс. Глобальна соціальна політика. — К., 1999. — 346 с.
  2. Шевчук П. Соціальні політика. — Львів, 2003. — 400 с.
  3. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В. Полтавця. — К., 2000. — 236 с.
  4. Іванова О. Соціальна політика: теоретичні аспекти: Курс лекцій. — К., 2003. — 107 с.
  5. Холостова Н. Соціальная политика. Учебное пособие. — М., 2001. — 346 с.
  6. Зубрицький І. Соціальна політика в Україні. Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка». — Дрогобич-Самбір, 2003. — 70 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (50%): феноменологічних версій, усне опитування. Модульний контроль (50 %, диференційований залік): тестування (40%).
Мова навчання: 
українська