Сучасні методи опрацювання інженерно-геодезичних спостережень

Код модуля: 
ІГД_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 

Тривалість вивчення дисципліни становить 16 тижнів. Лекційні заняття — 16 год.; лабораторні заняття — 16 год. Всього аудиторних — 32 год.; самостійна робота — 28 год. Всього — 60 год.

Лектори: 
ст. викладач, к. т. н. Заяць О. С.
Результати навчання: 
Формування в студентів знань, вміннь та навиків для опрацювання ними інженерно-геодезичних спостережень сучасними методами.
  • Засвоїти основні поняття та прирнципи обробки інженерно-геодезичних спостережень.
  • Вміти виконувати обробку інженерно-геодезичних спостережень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Геодезія,
  • Інженерна геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Поняття виміру. Геодезичні вимірювання які використовуються для вирішення науково-практичних задач геодезії. Поняття про математичну обробку геодезичних вимірів. Загальні відомості про методи обробки геодезичних вимірів. Етапи підготовки вимірів до обробки. Статистичні методи попередньої оцінки надійності вимірі. Помилки вимірів їх класифікація та методи усунення впливу помилок. Відбраковка і фільтрація вимірів. Відомості про інтерполяцію, апроксимацію та екстраполяцію вимірів. Інтерполяція. Екстраполяція. Сучасні методи прогнозування та їх зв’язок з інтерполяційними методами. Точність прогнозування. Дослідження часових рядів. Апроксамиція тригонометричними рядами Фур‘є (неперервний та дискретний випадки). Спектральний аналіз та його характеристики. Нерівність Парсеваля. Виділення періодів максимальних амплітуд. Застосування спектрального аналізу для дослідження часових рядів спостережень. Поняття про некоректно поставлені задачі. Випадки некоректних задач в геодезії (обернена задача теорії потенціалу, врівноваження вільних мереж). Методи вирішення некоректних задач (регуляризація за Тіхоновим, сингулярний розклад матриці, узагальнене обертання матриці). Підбір оптимальних наближених роз’язків.
Рекомендована література: 
  1. Смирнов М. В., Белугин Д. А. Теория вероятности и математическая статистика в приложении к геодезии. Недра, 1969.
  2. Маркузе Ю. И. математическая обработка измерений. Итоги науки и техники. Геодезия и аэросьемка, т. 23. — М.: ВИНИТИ АН СССР, 1985.
  3. Большаков. В. Д. Теорія ошибок наблюдений. — М.: Недра, 1983.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Оцінювання знань студентів за результатами опитування на лабораторних заняттях та диференційованого заліку, що проводиться у письмовій формі.
  • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська