Сучасні електроприводи змінного струму

Код модуля: 
ЕАП_6054_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6) аудиторні години — 96 (лекції — 64, лаб. зан. — 32)
Лектори: 
проф. Плахтина О.Г., доц. Куцик А.С., доц. Місюренко
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати теорію керування машинами змінного струму, поширені схеми асинхронних та синхронних електроприводів зі скалярним та векторним керуванням, перспективні схемотехнічні рішення в галузі керованого електроприводу змінного струму.
  • уміти проаналізувати схему керування електроприводом змінного струму, оцінити переваги і недоліки, синтезувати систему керування електроприводом змінного струму для забезпечення необхідних статичних та динамічних характеристик, здійснити вибір та налаштування комплектного електроприводу змінного струму.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: теорія електроприводу, системи керування електроприводами, автоматизовані системи управління технологічними процесами;
  • кореквізити: робототехніка, автоматизація типових технологічних процесів
Зміст навчального модуля: 
Машина змінного струму як об’єкт керування. Перетворення координат машини змінного струму. Скалярне частотне керування асинхронним електроприводом (АЕП). Частотно-керовані АЕП з шеститактними інверторами напруги (ІН), з ШІМ-ІН, з каскадними ІН, з циклоконверторами. Векторне керування асинхронною машиною. Системи векторного керування з орієнтацією з вектором потокозчеплення, системи прямого керування моментом (DTC). Векторне керування машиною подвійного живлення. Системи керування синхронним електроприводом. Вентильний двигун. Сучасні комплектні електроприводи змінного струму.
Рекомендована література: 
  1. Плахтина О.Г., Мазепа С.С., Куцик А.С. Частотно-керовані асинхронні та синхронні електроприводи. — Львів: видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002 р.
  2. Методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід» / Укл.: А.С.Куцик, В.О.Місюренко. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 44 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (25 %): усне опитування, виконання лабораторних робіт
  • Підсумковий контроль (75%, екзамен)
Мова навчання: 
українська