Сучасна українська сім’я та її проблеми

Код модуля: 
СР_6115_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 24 ( лекції — 8; практ. зан. — 16); залік; сам.роб. — 36.
Лектори: 
ст. викл. Уманець Н.А.
Результати навчання: 
 • Знати: особливості соціологічного підходу до вивчення сім’ї; базові форми сім’ї та шлюбу в іх історичному розвитку, макросоціальні фактори, що впливають на зміни інституту сім’ї; систему функцій сучасної сім’ї; етапи життєвого циклу сім’ї; проблеми сім’ї та сімейної політики в сучасній Україні.
 • Уміти: описати сім’ю як соціальний інститут і як малу групу; самостійно аналізувати, оцінювати та прогнозувати розвиток інституту сім’ї та сімейних відносин; розкрити зміст основних соціальних функцій сім’ї в суспільстві; охарактеризувати сучасний стан української сім’ї та пояснити сутність сімейної політики нашої держави; вміти збирати, аналізувати та використовувати наукову інформацію.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
переквізити: і
 • сторія;
 • психологія;
 • філософія;
 • соціологія.
Зміст навчального модуля: 
Виникнення та розвиток соціології сім’ї. Теоретичні джерела соціології сім’ї. Місце інституту сім’ї серед суспільних інститутів та взаємозв’язок з ними. Перспективи розвитку інституту сім’ї. Базові форми сім’ї та шлюбу в історичній ретроспективі. Типи сімей та їх характеристика. Основні причини та тенденції змін сімейно-шлюбних відносин. Сім’я як цінність в культурі українського суспільства. Соціальні функції сучасної сім’ї та тенденції їх розвитку. Родина як осередок соціалізації особистості. Позасімейна соціалізація. Специфіка міської та сільської родини. Міжнаціональні шлюби в Україні. Формування шлюбно-сімейних відносин як процес: основні характеристики та етапи. Сексуальна поведінка та тенденції її змін. Дошлюбна та шлюбна поведінка. Молода українська сім’я. Сім’я людей похилого віку. Структура соціокультурних ролей сім’ї та родинності. Сім’я та особистість. Причини егалітаризації сучасної сім’ї. Самореалізація особистості в сім’ї. Позасімейна діяльність членів родини та її вплив на їх становище у сім’ї. Дослідження диспозицій сімейної поведінки, шлюбної поведінки. Дослідження подружньої сумісності на основі міжособового сприйняття сімейних ролей. Взаємовідносини поколінь в сім’ї. Сім’я та професійна діяльність жінок. Допомога жінці та сім’ї з боку держави. Студентська сім’я та її проблеми. Поняття сімейної політики. Сімейна політика в Україні. Проблеми сучасної сім’ї з точки зору чоловіків та жінок. Новий статус сім’ї в сучасному суспільстві.
Рекомендована література: 
 1. Антонов А., Медков В. Социология семьи. — М., 1996.
 2. Анурин В. Ф. Сексуальная революция: двойной стандарт // Социс. — 2002. — № 7.
 3. Батьки і діти: соціальне самопочуття в українських сім’ях. — К., 2000.
 4. Гіденс Е. Сім’я, шлюб і особисте життя // Соціологія. — К., 1999.
 5. Жінка в Україні. — К., 1995.
 6. Іващенко О. Про розвиток жіночого підприємництва в Україні // Філософська і соціологічна думка. — 1994. № 1-2.
 7. Кон І. Вступ до сексології. — К., 1999.
 8. Міллет К. Сексуальна політика. — К., 1998.
 9. Савка В.Є., Уманець Н.А. Сім’я та соціум: проблеми взаємодії — Львів, 2008.
 10. Смелзер Н. Социология — М., 1994.
 11. Сімейний кодекс України. — К., 2002.
 12. Солодников В. Соціологія соціально-дезадаптированной семи. — СПб.: 2007.
 13. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. — К., 2003.
 14. Сімейний кодекс України. — К., 2002.
 15. Сім’я в умовах становлення незалежної України ( 1991-2003роки): державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2003 року. — К., 2004.
 16. Трубавіна І.М., БугаєцьН.А. Методи вивчення сім’ї. — К., 2001.
 17. Холман А.М. Методы оценки семьи. Инструментарий для понимания и интервенций. Перевод с англ./ Под общ.Ред. Л.Романенковой. — Запорожье, 2000.
 18. Черниш Н. Соціологія. курс лекцій. — Львів, 2006.
 19. Щербань П. Національне виховання в сім’ї. — К., 2000.
 20. Якубова Ю.М.,Антонова-ТурченкоО.Г. Проблемні сім’ї: діти і батьки. — К., 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): усне опитування, написання та захист рефератів
 • Підсумковий контроль (100% — залік): поточний контроль (50%) і контрольний письмовий захід (50%)
Мова навчання: 
українська