Структурно-системне моделювання в картографії

Код модуля: 
КГМ_6032_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 16 год., практичні заняття — 16 год. Всього аудиторних занять — 32 год., самостійна робота — 90 год.
Лектори: 
 • Лектор — ст. викладач., к. ф.-м. н. Бридун А. М.
 • Практичні заняття — ст. викладач., к. ф.-м. н. Бридун А. М.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • знати: теоретичні основи картографічного моделювання;
 • класифікацію картографічних моделей;
 • об’єкт і предмет картографічного моделювання;
 • засоби картографічного моделювання;
 • математико-картографічне моделювання та його сучасний рівень розвитку;
 • геоінформаційне картографування і банки картографічних даних.
 • вміти використовувати математичні і картографічні моделі для створення різних видів карт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища геодезія;
 • Вища математика;
 • Геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Методологічні основи картографічного моделювання. Поняття моделі і моделювання. Моделі в картографії, процес дослідження об’єктів реальної дійсності, системи моделей в картографічних дослідженнях. Класифікація картографічних моделей. Принципи і види картографічного моделювання. Загальне поняття об’єкта картографічного моделювання та основні напрями його досліджень. Предмет картографічного моделювання. Картографічна знакова система. Знакові системи тематичної картографії. Теоретичні та методичні основи проектування систем картографічних знаків. Способи зображення об’єктів. Математико-картографічне моделювання. Системне поєднання математичних і картографічних моделей для створення нових карт і розширення області їх застосування. Функції карти в математико-картографічному моделюванні. Функції математичних моделей і їх вплив на зміст, тип і вид створення карт. Сучасний рівень розвитку математико-картографічного моделювання. Геоінформаційне картографування у системі картографічних дисциплін. Суть, специфіка і види геоінформації. Банки картографічних даних. Основні напрямки загальнонаукового картографічного моделювання системи суспільство-природа в Україні. Основні завдання тематичного картографування. Загальнонаукове атласне картографування. Об’єкт та принципи проблемного картографування. Основні напрямки проблемного картографування.
Рекомендована література: 
 1. Васмут А. С., Бугаевский Л. М., Портнов А. М. Автоматизация и математические методы в картосоставлении. М.: Недра, 1991. — 392 с.
 2. Козаченко Т.І., Пархоменко П. О., Молочко А. М. Картографічне моделювання: навчальний посібник. Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999. — 328 с.
 3. Згуровський М. З., Панкратова Н. Д. Основи системного аналізу. Київ Видавнича група ВНV, 2007. — 543 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено диференційований залік. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська