Стратегічний та операційний менеджмент

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
 • д.е.н., проф. Одрехівський М.В.,
 • к.е.н., доц. Вербицька Г.Л.
Результати навчання: 
 • знати: еволюційні процеси передбачення майбутнього організацій; теоретичні основи формування та реалізації стратегій; системи мотиваційних, економічних, організаційних і правових механізмів стратегічного управління; методи оцінювання конкурентоспроможності організації; методи аналізу та прогнозування станів розвитку організації; мету та етапи стратегічного управління організацією; підходи до розроблення стратегічного плану; фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм; методи управління операційними процесами; операційну концепцію функціонування підприємства; вплив операцій на підвищення якості та зниження собівартості продукції; організаційні засади побудови операційної системи; принципи і методи раціональної організації, планування і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів; особливості операційного менеджменту на підприємствах різних галузей.
 • вміти: проводити дослідження ринку та виявляти потреби споживачів для забезпечення існування підприємства в довгостроковій перспективі; визначати цілі розвитку та підтримки життєздатності власного підприємства; розробляти стратегічні плани, проекти і програми; визначати необхідні обсяги виробництва, структури постачання та постачальників на міжнародних ринках; налагоджувати ефективні зв’язки з організаціями та громадськістю для формування позитивного іміджу підприємства в процесі реалізації стратегій; створювати та постійно поповнювати власний банк даних і знань, які б забезпечували обґрунтування рішень, що приймаються, та захист інформації; забезпечувати конкурентоспроможність підприємства завдяки вибору адекватних стратегій та нагромадження конкурентних переваг; планувати операційний процес та бізнес; застосовувати сучасні методи оцінки ефективності операційної системи; формувати операційну стратегію і тактику; розробляти операційну стратегію підприємства; обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи; підтримувати належний режим поточного функціонування операційної системи; діагностувати стан операційної системи; управляти якістю та продуктивністю операційної діяльності організації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • економіка підприємства,
 • менеджмент,
 • фінанси підприємств,
 • мікроекономіка і макроекономіка,
 • маркетинг,
 • міжнародна економіка;
кореквізит:
 • менеджмент персоналу,
 • маркетинговий менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Еволюція передбачення майбутнього організацій. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях. Середовище господарської організації. Оцінювання конкурентоспроможності організації. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу. Мета в стратегічному управлінні. Стратегії та «стратегічний набір» організації. Стратегічне планування в організації. Стратегічні плани, проекти і програми. Організаційне забезпечення стратегічного управління. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і программ. Соціально-психологічне забезпечення і формування стратегічного управління. Операційна система організації: структурно-процесна характеристика. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. Моделі та інструментарій обґрунтування рішень в операційному менеджменті. Планування і контроль реалізації операційної функції організації. Забезпечення усталеного функціонування операційної системи. Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності. Виробнича стратегія як основа проектування та створення операційної системи. Ключові аспекти перетворень та розвитку операційної системи. Інструментарій проектного менеджменту та його застосування в управлінні створенням і розвитком операційної системи. Сучасні концепції та перспективи розвитку операційного менеджменту.
Рекомендована література: 
 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб: Питер Ком, 1999. — 416 с.
 2. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник / П.І. Белінський. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 624 с.
 3. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент: навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко [за ред. В.О. Василенка]. — К.: ЦУЛ, 2003. — 532 с.
 4. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. — СПб: Издательство «Питер», 1999. — 560 с.
 5. Дорофієнко В.В. Операційний менеджмент: підручник / В.В. Дорофієнко, В.П. Колосюк. — Донецьк: ВІК, 2006. — 418 с.
 6. Іванов М.М. Операційний менеджмент: навч. посіб. / М. М. Іванов, П.В. Комазов — К.: «Центр учбової літератури», 2012. — 368 с.
 7. Капінос Г.І. Операційний менеджмент: навч. посіб. / Г.І. Капінос, І.В. Бабій. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 352 с.
 8. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. Учебник для вузов. — М.: Русская Деловая Литература, 1998.
 9. Минцберг Г., Альстренд Б., Лємпєл Дж. Школы стратегий. / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. — СПб: Издательство «Питер», 2000.
 10. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс. / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. — СПб: Издательство «Питер», 2001.
 11. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент. — Львів: Львівська політехніка, 2006. — 235 с.
 12. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 576 с.
 13. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов/ Пер. с 9-го англ. изд. — М.: ИНФРА-М, 2000.
 14. Шершньова З.Є. Стратегічне управління. — К.:КНЕУ, 2004. — 699 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування;
 • підсумковий контроль (70%): тестування (60%), усна відповідь (10%)
Мова навчання: 
українська