Стратегічне управління підприємством

Код модуля: 
ЕПІ_8003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 42 (лекції — 14, практичні заняття — 28), самостійна робота — 78.
Лектори: 
проф. Скворцов Ігор Борисович
Результати навчання: 
  • знати фундаментальні принципи стратегічного управління в тісному взаємозв’язку із загальною стратегією розвитку підприємства;
  • вміти: розробляти план стратегічного менеджменту; ефективно узгоджувати потреби та поведінкову реакцію покупців товару; проводити аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища; управлінський аналіз; розробляти стратегії розвитку фірми, стратегії конкуренції; здійснювати управління портфелем бізнесу підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • стратегія підприємства,
  • організація виробництва,
  • інвестування;
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Вступ в стратегічне управління; основні складові стратегічного управління; аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища; управлінський аналіз в стратегічному менеджменті підприємства; управління портфелем бізнесу підприємства; стратегії зростання підприємства; стратегічні альтернативи і умови реалізації стратегії. Передумови розвитку стратегічного управління на українських підприємствах. Сутність і етапи розвитку корпоративного стратегічного планування. Сутність і особливості стратегічного менеджменту. Поняття стратегічної одиниці бізнесу і портфеля підприємства. Типи і етапи стратегічного управління. Місія і цілі підприємства. Стратегія підприємства в системі операційного менеджменту. Основні методи стратегічного прогнозування діяльності підприємств з врахуванням НТП і морального зносу.
Рекомендована література: 
  1. Скворцов І.Б. Ефективність інвестиційного процесу: методологія, методи і практика: Монографія. — Львів: Видав. НУ «ЛП», 2003. — 312 с.
  2. Скворцов І.Б. Парадокси, догми і реальність економічної теорії: мікроекономіка для економістів. Монографія. — Львів: Видав. НУ «ЛП», 2007. — 347 с.
  3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. — К.: Эльга-Н, Ника-Центр. 2001. — 448 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, практичні заняття,самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30%),
  • підсумковий контроль (70%).
Мова навчання: 
українська