Стратегія сталого розвитку

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ECTS — 3,0
Лектори: 
ст. викладач Пашук А.В.
Результати навчання: 
Формування базових знань з проблем взаємодії людини і навколишнього середовища, необхідних для прийняття рішень у подальшій професійній діяльності згідно з принципами сталого розвитку, вивчення сутності та основних понять і принципів концепції сталого розвитку суспільства та альтернативних стратегій розвитку, закономірностей розвитку системи «людина — природа», соціальної екології, природокористування і охорони природи, ознайомлення з практичними процедурами управління екологізації економіки та її підрозділів, формами еколого-економічних інструментів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Екологічний менеджмент
Зміст навчального модуля: 
Комплексна стратегічна оцінка національного екологічного потенціалу. Гармонізація законодавства України із законодавством ЄС. Еколого-економічні механізми природокористування та природовідтворення. Національний природо-ресурсний потенціал: збереження, відтворення, скорочення втрат і витрат. Інноваційний потенціал науки та освіти. Економічний механізм раціонального природокористування. Ринкові механізми регулювання природокористування. Особливості концепції загальної безпеки, альтернативні стратегії розвитку людства. Екологічні ініціативи місцевих громад: державна підтримка, заохочення , розвиток. Державна і міжнародна інтеграція в галузі охорони довкілля.
Рекомендована література: 
  1. Бобылев С. Н., Гирусов Э. В., Перелет Р. А. Экономика устойчивого развития. Учебное пособие. — М.: Ступени, 2004. — 303 с.
  2. Голубець М.А. Екосистемологія. — Львів: ПОЛЛІ, 2000. — 316 с.
  3. Караваєва Н.В., Карпан Р.В., Коцко Т.А та ін. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний посібник. — Суми: Університетська книга, 2008. — 384 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — усне опитування, виконання практичних завдань,
  • Контрольна робота за результатами виконання індивідуального завдання (70%) — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська