Стратегія підприємства

Код модуля: 
ЕПІ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна к-сть годин — 135 (кредитів ЄКТС — 3,75 ) аудиторні години — 64 (лекції — 32 , практичні — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Шийко О.Я.
Результати навчання: 
Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних концепцій та методології формування стратегічного набору підприємства, підходів і критеріїв визначення та обґрунтування вибору альтернативних стратегій за умов мінливого середовища.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Введення в стратегічний менеджмент.Основні складові стратегічного менеджменту. Аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища.Управлінський аналіз. Портфельний аналіз. Конкурентні переваги. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства.Стратегічні альтернативи і умови реалізації стратегії.Напрями розвитку і перспективи використання ідей стратегічного менеджменту.
Рекомендована література: 
 1. Азоев Г. Л., Челноков А. П. Конкурентнеє преимущества фирмьы.-М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000.- 256 с.;
 2. Ансофф Й. Стратегическое управление.- М.: Зкономика, 1989;
 3. Ансофф Й. Новая корпоративная стратегия.- С.-Петербург: Питер,1999;
 4. Афанасьєв М.В., Селезньова Г.О. Стратегія підприємства: Навчальне — методичний посібник. — X.: ВД «ІНЖЕК», 2007. — 272 с.;
 5. Василенко В. О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством: Навч. посіб./ За ред. В. О. Василенка.- 2-е вид., виправл. і доп.-
 6. К.: Центр навч. літ-ри, 2004.- 400 с.;
 7. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. й доп.- М.: Гардарики, 2003.- 296 с.;
 8. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність.- К.: Вища шк., 1995.- 266 с.;
 9. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб.- К: КНЕУ, 2000.- 360 с.;
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль − 40%,
 • підсумковий контроль — 60%
Мова навчання: 
українська