Стійкість електроенергетичних систем (курсова робота)

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
д.т.н., професор Варецький Юрій Омелянович
Результати навчання: 
 • закріпити знання стосовно аналізу усталених та перехідних режимів роботи електроенергетичної системи;
 • отримати навички з застосування методів оцінки та розрахунку статичної і динамічної стійкості режимів електроенергосистем;
 • вміти: користуватися довідниковою літературою; моделювати генератори з їх системами збудження; здійснювати оцінку та розрахунок статичної і динамічної стійкості їх роботи
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Зміст навчального модуля: 
Пояснювальна записка: Формування вхідних даних для роботи. Розрахункова схема електроенергетичної системи. Розрахунок усталеного режиму електроенергетичної системи. Визначення активних потужностей генераторних віток. Стала часу інерції та демпферний момент генераторів. Оцінка статичної стійкості. Параметри розрахункової схеми у динамічних режимах. Розрахунок граничного кута вимкнення аварійного режиму. Розрахунок кутів і граничних часів вимкнення КЗ. Розрахунок зміни кута в динамічному режимі. Висновки.
Рекомендована література: 
 1. Варецький Ю.О. Методичні вказівки для опрацювання теоретичного матеріалу, підготовки до практичних занять та самостійного виконання розрахункової (контрольної) роботи з дисципліни «Електромеханічні перехідні процеси в електроенергетичних системах» для студентів базового напрямку 6.0906 «Електротехніка та електротехнології». — Львів, 2011. — 62 с.
 2. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. — М.: Высшая школа, 1985.
 3. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы. — М.: Энергия, 1970.
 4. Справочник по проектированию электроэнергетических систем / Под ред. С.С.Рокотяна и И.М.Шапиро. — М.: Энергоатомиздат. 1985. — 352 с.
 5. Электрическая часть станций и подстанций (справочные материалы) / Под ред. Б.Н.Неклепаева. — М.: Энергия, 1979.
 6. Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетики. — Львів.: Вища школа, 1982.
 7. Букович Н.В. Розрахунок струмів короткого замикання електроенергетичних систем. — Львів: Вища школа, 1988.
Форми та методи навчання: 
консультації керівника, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК) у формі захисту студентом курсової роботи:
 • поточний контроль — 50%, у тому числі оцінювання під час консультацій самостійності та обгрунтованості прийнятих вирішень — 20%, якість виконання та оформлення пояснювальної записки — 30%;
 • заліковий контроль — 50%
Мова навчання: 
українська