Статистика

Код модуля: 
МО_6
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 год. (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години 64 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
 • к.е.н., доц. Процак К.В.,
 • Сорочак О.З.,
 • Войцеховська Ю.В.
практичні заняття —
 • Семін І.Я.,
 • Прийма Л.Р.,
 • Гвоздь М.Я.
лабораторні —
 • Бондаренко Ю.Г.,
 • Леськів М.,
 • Гвоздь М.Я., кафедра менеджменту організацій.
Результати навчання: 
знати:
 • теоретичні знання та практичні навички з аналізу даних статистичних досліджень;
 • методологію прогнозування розвитку економічних явищ та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Засвоїти:
 • як здійснювати статистичні обстеження, які методи можна застосувати для аналізу зібраних даних, а також як побудувати систему статистичних показників для всебічної характеристики явища;
вміти:
 • складати план статистичного спостереження, зводити і групувати зібрані дані, проводити аналіз взаємозв’язків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • математика для економістів, частина 1, частина 2;
кореквізит:
 • мікроекономіка,
 • макроекономіка.
Зміст навчального модуля: 
Методологічні основи формування статистичних закономірностей, етапи статистичного дослідження. Суть та організаційні форми статистичного спостереження., види та способи спостереження. Методи зведення і групування статистичних даних. Суть та значення статистичних показників, як узагальнюючої характеристики економічних явищ і процесів. Абсолютні та відносні статистичні величини. Суть варіації масових явищ. Методи обчислення та математичні властивості дисперсії. Суть та переваги вибіркового спостереження. Статистичні методи аналізу взаємозв’язків між явищами. Основи кореляційно-регресійного аналізу. Види рядів динаміки та їх особливості. Індекси: основні поняття та категорії.
Рекомендована література: 
 1. Статистика: практикум: [навч. посібн.] / [С.О.Матковський, Л.І.Гальків, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак та ін.]. — Львів: Видавництво «Новий Світ-2000», 2011. — 140 с.
 2. Статистика: [Навчальний посібник, 2-ге вид.] / С.О.Матковський, Л.І.Гальків, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак. — Львів: Видавництво «Новий Світ-2000», 2011. — 429 с.
 3. Статистика підприємств: [навчальний посібник] / [С.О.Матковський, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак, Л.І.Гальків та ін.]. — Київ: Алерта, 2013. — 560 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • модульна система, яка включає поточний контроль знань та 2 контрольні заходи (на 8-ому та 16-ому тижнях семестру).
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська