Статистика

Код модуля: 
МО-6
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Обсяг роботи — 120 год. (4 кредити), у тому числі: аудиторні заняття 64 год.: (лекції — 32год. , лабораторні 16год, практичні заняття — 16 год., модульний контроль — 4 год.); самостійна робота — 56 год.
Лектори: 
  • к.е.н., доц. Процак К.В.,
  • Сорочак О.З.,
  • Войцеховська Ю.В.
Результати навчання: 
  • засвоїти: теоретичні знання та практичні навички з аналізу даних статистичних досліджень; методологію прогнозування розвитку економічних явищ та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Засвоїти як здійснювати статистичні обстеження, які методи можна застосувати для аналізу зібраних даних, а також як побудувати систему статистичних показників для всебічної характеристики явища.
  • уміти: складати план статистичного спостереження, зводити і групувати зібрані дані, проводити аналіз взаємозв’язків між явищами, робити висновки за результатами аналізу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
теорія ймовірностей та математична статистика
Зміст навчального модуля: 
Методологічні основи формування статистичних закономірностей, етапи статистичного дослідження. Суть та організаційні форми статистичного спостереження., види та способи спостереження. Методи зведення і групування статистичних даних. Суть та значення статистичних показників, як узагальнюючої характеристики економічних явищ і процесів. Абсолютні та відносні статистичні величини. Суть варіації масових явищ. Методи обчислення та математичні властивості дисперсії. Суть та переваги вибіркового спостереження. Статистичні методи аналізу взаємозв’язків між явищами. Основи кореляційно-регресійного аналізу. Види рядів динаміки та їх особливості. Індекси: основні поняття та категорії.
Рекомендована література: 
  1. Статистика: практикум: [навч. посібн.] / [С.О.Матковський, Л.І.Гальків, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак та ін.]. — Львів: Видавництво «Новий Світ-2000», 2011. — 140 с.
  2. Статистика: [Навчальний посібник, 2-ге вид.] / С.О.Матковський, Л.І.Гальків, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак. — Львів: Видавництво «Новий Світ-2000», 2011. — 429 с.
  3. Статистика підприємств: [навчальний посібник] / [С.О.Матковський, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак, Л.І.Гальків та ін.]. — Київ: Алерта, 2013. — 560 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль знань та 2 контрольні заходи (на 8-ому та 16-ому тижнях семестру).
  • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська