Статистичні методи в інформаційній діяльності

Код модуля: 
СКІД_6073_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, аудиторних — 32 (16 = лекцій, 16 = лабораторних), кредитів ECTS — 2.
Лектори: 
к. ф.-м. н., доцент Ярка У. Б.
Результати навчання: 
Вивчення сучасних методів комп’ютерного аналізу даних, формування теоретичних та практичних навичок кваліфіковано проводити дослідження даних, знаходити залежності, будувати прогнози, обробляти результати масових досліджень, моніторингу, контролю якості продукції, вибіркового контролю та планувати експеримент.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Інформатика та комп’ютерна техніка,
 • Математичні основи інформаційної діяльності.
Зміст навчального модуля: 
Множини. Операції над множинами. Графи, відношення і відображення. Основні поняття теорії графів. Способи зображення графів.
Операції над графами. Ймовірність події. Незалежність і залежність подій.
Розподіли ймовірностей подій. Параметри розподілів. Кількісні характеристики випадкових величин. Генеральні сукупності та вибірки, їх характеристики. Перевірка гіпотез про розподіл генеральної сукупності.
Кореляційний і регресійний аналіз.
Рекомендована література: 
 1. Боровиков В. Statistica искусство анализа данных на компьютере. — С.-П.: Питер, 2001.
 2. Эндрю Ф. Сигел Практическая бизнес-статистика. — М., С.-П., К.: Вильямс, 2001.
 3. Шикин Е. В., Чхартишвили А. Г. Математические методы и модели в управлении. — М.: Дело, 2000.
 4. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: ЮНИТИ, 2000.
 5. Мангейм Д., Рич Р. Политология и методы исследований. — М.: Весь мир, 1997
 6. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистики. — М.: Высшая школа, 2000.
 7. Білушак Г. І. Чабанюк Я. М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Лекції. Львів: В-во «Львівський ЦНТЕІ», 2002.
 8. Білушак Г. І. Чабанюк Я. М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум. Львів: В-во «Край», 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20 балів), усне опитування.
 • Контрольний захід (80 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська