Статистична радіотехніка

Код модуля: 
РЕПС_6036_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —108 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. роб. — 16)
Лектори: 
ст. викл. Кузик Андрій Остапович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • правильно застосовувати теоретичні знання при побудові радіотехнічних пристроїв, систем та комплексів, в яких використовується виявлення та розпізнавання сигналів, оптимальна лінійна фільтрація;
  • вибирати потрібний варіант радіоелектронного пристрою, який забезпечує максимальне співвідношення сигнал/завада.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: сигнали та процеси в радіотехніці, вища математика (теорія ймовірності)
  • кореквізити: - основи теорії РТС, цифрова обробка сигналів
Зміст навчального модуля: 
Події, ймовірність і випадкові величини. Випадкові процеси. Дія випадкових процесів на елементи радіотехнічних пристроїв. Теорія інформації.
Рекомендована література: 
  1. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. — 3-е изд. перераб. и доп., М.: Радио и связь 1989. — 656 с.
  2. Липкин И.А. Статистическая радиотехника. Теория информации и кодирования. Издательство: Вузовская школа, М, 2002. — 212 с.
  3. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. — 2-е изд. перераб. и доп. , М.: Радио и связь,1982. — 624 с.
  4. Конспект лекцій з курсу «Статистична радіотехніка». Для студентів спеціальності 7.090702 «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси». Уклав Кузик А.О. НУ «ЛП», 2009. — 125 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (35%): письмові звіти з практичних занять, усне опитування
  • Підсумковий контроль (65 %, залік): тестування
Мова навчання: 
українська