Статистична фізика і термодинаміка

Код модуля: 
ІМПФ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг ¬— 162 год. (кредитів ЄКТС — 6 ); ауд謬тор¬ні заняття — 64 год. (лекційні заняття — 32 год.; практичні заняття — 32 ).
Лектори: 
канд. фіз-мат. наук, доцент Понеділок Григорій Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні фізичні поняття, явища та закони, що складають феноменологічний опис термодинамічних властивостей рівноважних та нерівноважних систем; основні поло-ження методу статистичного опису макроскопічних систем мовою термодинамічних ан-самблів; ефективні методи розрахунку термодинамічних функцій модельних статистичних ансамблів .
 • уміти застосовувати фізичні та математичні принципи термодинаміки та статистичної фізики до аналізу властивостей багаточастинкових систем; будувати прості моделі та проводити їх дослідження методами статистичної термодинаміки; давати якісну фізич-ну інтерпретацію експериментальних досліджень конденсованих систем
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: загальна фізика; теорія імовірності та випадкові процеси; квантова механі-ка, фізика твердого тіла;
 • кореквізит: фізика конденсованого стану; фізика структурно невпорядкованих систем.
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття і закони термодинаміки. Метод термодинамічних потенціалів. Умови рів-новаги і стійкості. Фазові переходи та їх класифікація. Основи термодинаміки слабонервівно-важних систем. Класичні та квантові статистичні ансамблі. Мікроканонічний канонічний та великий канонічний ансамбль. Термодинамічні функції ідеальних газів. Конфігураційний інте-грал. Віріальні розклади. Функції розподілу класичних систем. Елементи фізичної кінетики Елементи теорії флуктуацій.
Рекомендована література: 
 1. Ландау Л Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. М., 1976.
 2. Кубо Р. Термодинамика. М., 1970.
 3. Де Гроот С., Мазур П. Неравновесная термодинамика. М., 1964.
 4. Кубо Р. Статистическая механика. М., 1967
 5. Фейнман Р. Статистическая механика. М., 1975.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20 %): виконання індивідуальних завдань, контрольна робота;
 • підсумковий контроль (80%): іспит.
Мова навчання: 
українська