Стандартизація та управління якістю

Код модуля: 
ІСМ_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. зан. — 16)
Лектори: 
ст.викладач Чирун Лілія Борисівна
Результати навчання: 
 • знати основи міжнародного законодавства та законодавства України з питань стандартизації та управління якістю, охорони авторських прав на програмні продукти, бази даних, інформаційні технології з питань охорони суміжних прав, ліцензування та сертифікації продукції, а також сертифікації спеціалістів у галузі інформаційних технологій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Державні органи сертифікації та стандартизації. Діяльність Міжнародних центрів зі стандартизації та сертифікації. Міжнародні та державні стандарти в галузі сертифікації та управління якістю продукції (ISO 9000-9004, ISO 14000, ДСТУ). Правове регулювання стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції. Національний орган України з сертифікації — Державний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої практики (Держспоживстандарт України). Сфера застосування. Основні відмінності версій ДСТУ ISO 9000. ДСТУ ІSО 9000-2007 Системи управління якістю. Основні положення СУЯ та термінологія. ДСТУ ІSО 9001-2001 СУЯ. Вимоги до СУЯ, які необхідно виконувати. Застосовування для сертифікації. ДСТУ ІSО 9004-2001 СУЯ. Настанови щодо результативності та ефективності СУЯ. ДСТУ ІSО 19011-2003. Рекомендації щодо здійснення аудиту СУЯ, а також систем екологічного управління. Основні положення систем управління якістю. Основні принципи управління якістю. Вимоги стандартів ISO серії 9000:2000. Переваги процесного підходу. Особливості застосування стандартів ІSО серії 9000 у вищих навчальних закладах.
Рекомендована література: 
 1. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ІSО 9000:2005, IDТ): ДСТУ ІSО 9000-2007. — [Чинний від 2008-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2008. — 34 с. (Національний стандарт України).
 2. Системи управління якістю. Вимоги (ІSО 9001:2000, IDТ):
 3. ДСТУ ІSО 9001-2001. — [Чинний від 27 червня 2001 p.]. — К.: Держстандарт України, 2001. — 33 с. (Національний стандарт України).
 4. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності (ІSО 9004:2000, IDТ): ДСТУ ІSО 9004-2001. — [Чинний від 27 червня 2001 p.]. — К.: Держстандарт України, 2001. — 70 с. (Національний стандарт України).
 5. Настанова щодо аудиту СУЯ та/чи навколишнім середовищем (ІSО 19011:2002, IDТ): ДСТУ ІSО 19011-2003. — [Чинний від 29 грудня 2003 p.]. — К.: Держстандарт України, 2003. — 41 с. (Національний стандарт України).
 6. Управління якістю. Сертифікація / [Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Сопільник Л.І., Калинський О.О.]. — К.: Вища школа, 2005. — 432 с.
 7. IWA 2:2007 Quality Management System — Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education (Системи управління якістю. Настанови щодо застосовування ISO 9001:2000 у сфері освіти)
 8. Загородній А.Г. Європейська система забезпечення якості вищої освіти / [А. Загородній] Вища школа. — 2006. — № 4. — С. 15 — 22.
 9. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. — К.: Ленвіт, 2006. — 35 с.
 10. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
 11. Декрет кабінету Міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію».
 12. Бернська конвенція про охорону літературних художніх творів, підписана 9 вересня 1886 року (зі змінами та доповненнями 04.05.1896 р. — Париж, 13.11.1908 р. — Берлін, 12.03.1914 р. — Берн, 02.06.1928 р. — Рим, 26.06.1948 р. — Брюссель, 14.07.1967 р. — Стокгольм, 24.07.1971 р. — Париж, 01.10.1979 р. — Париж)
 13. Всесвітня конвенція про авторське право (підписана в Женеві 6 вересня 1952 року).
 14. Всесвітня конвенція про авторське право (переглянута в Парижі 24 липня 1971 року).
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування на практичних заняттях
 • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): контрольна робота (70%)
Мова навчання: 
українська