Стандартизація, сертифікація, ліцензування та акредитація

Код модуля: 
МСС_6154_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4); аудиторні години – 48 (лекції – 32, практичні – 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Микийчук Микола Миколайович
Результати навчання: 
знати:
 • основні поняття з стандартизації, сертифікації та ліцензування;
 • основні принципи та об’єкти стандартизації;
 • категорії нормативних документів зі стандартизації та види стандартів;
 • принципи державного нагляду за дотриманням стандартів;
 • порядок організації робіт з стандартизації;
 • порядок організації робіт з сертифікації;
 • перелік підліцензійних товарів та порядок робіт з ліцензування;
 • знати порядок проведення акредитації та вимоги до випробувальних лабораторій та органів з сертифікації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • вища математика;
 • загальна фізика.
Зміст навчального модуля: 
Основні принципи вітчизняної та міжнародної стандартизації. Основи кваліметрії. Сертифікація продукції та послуг. Акредитація державних органів та організацій на право виконання робіт у задекларованій галузі.
Рекомендована література: 
 1. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. Навчальний посібник. За редакцією Р.В. Бичківського. — Львів: Вид. Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2002, — 406 с.
 2. Національна система стандартизації. — К.: Держспоживстандарт України, 2003.
 3. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАНДАРТИЗАЦІЮ», 2001.
 4. Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. Посібник. — Львів: Світ, 2003. — 328 с.
 5. Шишкін І.Ф. Основи метрології, стандартизації і контролю якості: Навч. посібник. — М.: Вид. Стандартів, 1987. — 320 с. ( рос. ).
 6. Принципи, методи та практика міжнародної стандартизації : Довідник / Койфман Ю.І., Герус О.В., Кисельова Т.М., Северінов Ю.Д. ; Під ред. Ю.І. Койфмана. Вид. ТК — 93 «Управління якістю і забезпечення якості». — К. — Л.: 1995. — 279 с.
 7. Сертифікація. Навч. посібник / Бичківський Р., Столярчук П., Сопільник Л., Друзюк В. — Л.: 2001. — 264 с.
 8. Бичківський Р. Управління якістю : Навч. посібник — Л. : 2000. — 329 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольна робота
 • Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен)
Мова навчання: 
українська