Спорудження та ремонт магістральних трубопроводів (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); сам. робота — 60 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Дзюбик Андрій Романович
Результати навчання: 
  • знати теоретичні основи: про методиміцнісного розрахунку та розробки параметрів технологічного процесу ремонтного зварювання магістральних трубопроводів на сучасному науково-технічному рівні;
  • вміти: виконувати організацію зварювально-монтажних робіт при спорудженні об’єктів трубопровідного транспорту; вміти вибрати необхідні зварювальні матеріали та розрахувати параметри режиму для виконання ремонтного зварювання; вміти виконати необхідний міцнісний розрахунок трубопроводу відповідно до параметрів експлуатації; застосовувати існуючі програмні комп’ютеризовані засоби для проектування магістральних трубопроводів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
  • Дисципліни бакалаврату.
  • Комп’ютерні технології у зварювальному виробництві.
  • Спорудження та ремонт магістральних трубопроводів.
  • Проектування технологічних процесів зварювального виробництва.
Зміст навчального модуля: 
Курсова робота полягає у виконанні міцнісного розрахунку та розробці параметрів технологічного процесу ремонтного зварювання окремої ділянки магістрального трубопроводу. Вона повинна містити ряд послідовних обов’язкових пунктів: визначення товщини стінки магістрального трубопроводу. Для заданого діаметру труб, матеріалу та внутрішнього тиску обчислити товщину стінки труби. Виконати перевірочний розрахунок; виконати перевірку на міцність та деформативність магістрального трубопроводу для заданих параметрів та визначеної товщини; розрахувати концентрацію напружень в околі дефекту магістрального трубопроводу; виконати розрахунок на міцність ділянки надземного переходу; розробити технологію ремонтного заварювання дефекту зварного шва магістрального трубопроводу. Тип дефекту та його розміри задаються відповідно до варіанту; проаналізувати отримані в процесі виконання роботи дані та навести обґрунтовані рекомендації щодо способу зварювання деталей та забезпечення міцності надземного переходу.
Рекомендована література: 
  1. Ориняк І. В. Основніособливостінаціонального стандарту ДСТ У-Н Б В.2.3-21:2008 «Визначеннязалишковоїміцностімагістральнихтрубопроводівіз дефектами» / І. В. Ориняк, А. Я. Красовський, М. В. Бородій// Проблемы прочности. — 2009. — № 5. — С. 18 — 27.
  2. А. Р. Дзюбик, І.Б. Назар, Р. В. Палаш. Підвищення ефективності зварювання магістральних трубопроводів при їх експлуатації та ремонті. — Львів: 2013. — 258 с.
  3. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та курсової роботи з дисципліни «Спорудження та ремонт магістральних трубопроводів» /Укл. А. Р. Дзюбик, — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2013. — 11 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль ( 100 %, залік).
Мова навчання: 
українська