Споруди та обладнання дощового водовідведення

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Жук В. М.
Результати навчання: 
Засвоєння основ теорії формування та транспортування дощового стоку, а також принципів розрахунку та проектування систем дощового водовідведення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Гідравліка відкритих русел,
  • Інженерна гідрологія,
  • Водовідвідні мережі та споруди.
Зміст навчального модуля: 
Дощове водовідведення, як частина системи водовідведення. Розрахунок поверхневого стоку дощових стічних вод. Особливості гідравлічного розрахунку мереж та споруд дощового водовідведення. Проектування мереж та споруд дощового водовідведення. Регулювання та транспортування дощових вод. Споруди для очистки поверхневого стоку. Раціональне використання поверхневих стічних вод. Техніко-економічні та екологічні аспекти проектування систем дощового водовідведення.
Рекомендована література: 
  1. Алексеев М. И. Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий: Учебное пособие / М. И. Алексеев, А. М. Курганов. — М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2000. — 352 с.
  2. Отведение и очистка поверхностных сточных вод: Уч. пособ. для вузов // В. С. Дикаревский, А. М. Курганов, А. П. Нечаев, М. И. Алексеев. — Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. — 224 с.
  3. Ткачук С. Г. Регулювання дощового стоку в системах водовідведення / С. Г. Ткачук, В. М. Жук — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 216 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 10 балів; КР — 20 балів.
  • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська