Спецрозділи анатомії та фізіології

Код модуля: 
ЕП_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 32 (лекції — 24, прак.роб.- 8)
Лектори: 
к.ф.-м. н., ас. Олійник Ірина Ярославівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:
 • особливості анатомічної будови організмів;
 • основи фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі людини;
 • фізичні принципи та методики досліджень фізіології живих організмів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: Мікроелектронні сенсори для біомедичних досліджень.
 • Кореквізити: Медичні прилади електромагнітного випромінювання.
Зміст навчального модуля: 
Завданням анатомії є вивчення тіла людини по системах (систематичний підхід), з урахуванням функції органів. Анатомія ставить за мету з'ясувати, що і чому вплинуло на організм, що надалі призвело до певної будови (причинно-наслідковий, каузальний підхід).
Рекомендована література: 
 1. Анатомія людини. Николаев В.Г. и др. Феникс, 2006 г., 325 с
 2. Медична біологія / В. П. Пішак, Ю. І. Бажора Винн., НОВА КНИГА,2004, 656 с.
 3. Практикум з «Біофізики і біомеханіки», навчальний посібник / Л. І. Григор’єва, Томілін Ю.А. — Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П.Могили, 2005. — 59 с.
 4. Фізіологія з основами анатомії людини: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Л.М. Малоштан, О.К. Рядних, Г.П. Жегунова та ін.; За ред. Л.М. Малоштан. — Х.: ВидKво НФаУ: Золоті сторінки, 2003. — 432 с.
 5. Батуев А.С., Куликов Г.А. Введение в физиологию сенсорных систем. — М.: Высш.шк., 1991. — 164 с.
 6. Сапин Н.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. — К.: Выща шк., 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 30%: практичні заняття 20%, контрольна робота 10%.
 • Підсумковий контроль 70%: залік
Мова навчання: 
українська