Спецпластика, частина 2

Код модуля: 
РРАК_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3 ) аудиторні години — 32 (практичні — )
Лектори: 
к.арх., доц. Стасюк О.С.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: засвоїти основні стилістичні особливості різних видів шрифтів, що використовуються в скульптурі володіти методикою моделювання різних видів рельєфних шрифтових композицій вміти виявляти в шрифті всі стилістичні особливості форми — геометричні пропорції форми, ритм та розташування його на фронтальній площині, масу форми та її фактуру, конструктивну пластику форми, світлотінь. вміти самостійно визначити стилістику та техніку виконання шрифтової рельєфної композиції в натурі та виконати необхідні доповнення невистачаючих деталей в заданій стилістиці та техніці.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи скульптури
 • Основи реставрації
 • Основи проектування
 • Обміри архітектурної деталі (практика).
 • Проект реставрації
Зміст навчального модуля: 
Методика викладання курсу основана на висвітленні прикладів архітектури та скульптури Львова, вивченні їх стилістичних особливостей та техніки виконання. Практичні завдання полягають у вивченні історії рельєфу та його місця в архітектурі, стилістичних особливостей рельєфу та архітектурної деталі та техніки їх виконання, передачі об’ємно-просторових характеристик та властивостей рельєфу. На практичних заняттях студенти виконують невелику курсовуроботу: Виконання рельєфної шрифтової композиції в заданому стилі
Рекомендована література: 
 1. Архитектурные детали: альбом. — М., академия архитектуры СССР, 1946-1947. — 70 с.
 2. Бурдель Е.А. Искусство скульптуры. — М., Искусство, 1968
 3. Голубкина А.С. Как создается скульптура. Несколько слов о ремесле скульптора. — М., 1965
 4. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с.
 5. Латенин Э. Лепка. — М., 1963
 6. Однаралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. — М., 1982
Форми та методи навчання: 
практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80%): практичні завдання
 • Підсумковий контроль (20%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська