Спеціальні види документації

Код модуля: 
СКІД_6043_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, аудиторні години — 32 (лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.), кредитів ЄКТС — 2.
Лектори: 
к. іст. н., доцент Лісіна Світлана Омелянівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • основні категорії предметної галузі «документація різних видів»;
 • структуру, властивості та ознаки документації офіційного походження, систему наукової та економічної документації, патентних і нормативних документів, методи їх аналізу та оцінки;
 • форми реалізації документної комунікації;
 • класифікацію і типологізацію спеціальних видів документів;
 • види спеціальних видань і неопублікованих документів;
 • типологічні ознаки електронних документів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Документознавство,
 • Архівознавство,
 • Патентознавство,
 • Діловодство,
 • Юридична документація,
 • Ділова комунікація,
 • Документаційне забезпечення діяльності установи.
Зміст навчального модуля: 
Комунікаційні можливості документа. Комплексна схема класифікації документів. Документація офіційного походження. Види документації установи. Економічна та наукова системи документації. Нормативний документ: поняття та категорії. Патентний документ: історія та юридичний статус. Типологічні ознаки електронних документів.
Рекомендована література: 
Д
 1. СТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення. — К.: Держстандарт України, 1999.
 2. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство: Навч. посібн. / Бездрабко В. В. — К., 2006. — 208 с.
 3. Палеха Ю. І. Управлінське документознавство. Ч. 1. / Палеха Ю. І. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 384 с.
 4. Теплов Д. Ю. Типы и виды технической литературы: Учебн. пособ. /Д. Ю. Теплов, ЛГИК. — Л., 1973. — 80 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), контрольна робота (10 балів).
 • Контрольний захід (50 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська