Спеціальні розділи програмування

Код модуля: 
БІТ_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Мельник Віктор Анатолійович
Результати навчання: 
  • Знати основні принципи захисту програмного забезпечення на основі технології DOT.NET.
  • Вміти розробляти програмне забезпечення із використанням технології DOT.NET.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Алгоритмічні мови та програмування,
  • Комп’ютерні мережі.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Аналіз безпеки додатків у рамках NET.FRAMEWORK, Правила написання програм, що забезпечують безпеку на підставі ролей, Правила написання програм, що забезпечують безпеку на підставі доступу до коду, Використання функцій безпеки NET.FRAMEWORK.
Рекомендована література: 
  1. Эндрю Троелсен. С# 2008 и платформа .NET 3.5 Framework = Pro C# 2008 and the .NET 3.5 Framework. — 4-е изд. — М.: Вильямс, 2009. — 1168 с.
  2. Кристиан Нейгел, Билл Ивьен, Джей Глинн, Карли Уотсон, Морган Скиннер. C# 2005 и платформа .NET 3.0 для профессионалов = Professional C# 2005 with .NET 3.0. — М.: Диалектика, 2007.
  3. Рихтер Дж. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 2.0 на языке С#. Мастер-класс. / Пер. с англ. — М. : Издательство «Русская Редакция»; — СПб. : Питер , 2007. — 656 с.
  4. Ю. Е. Купцевич Альманах программиста, том 4. Безопасность в Microsoft .NET. — М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2004. — 304 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%):усне опитування під час практичних занять
  • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): тестування (60%), контрольна робота (20%)
Мова навчання: 
українська