Спеціальні питання гідравліки в системах ТГВ

Код модуля: 
ТГВ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год., лекції — 32год., 3 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Желих В. М.
Результати навчання: 
Набуття студентами знань та навиків під час вирішення питань забезпечення гідравлічних режимів в системах теплогазопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря, зокрема під час проектування і влаштування систем теплозабезпеченяя житлових, громадських та промислових будівель та споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Будівельна теплофізика»,
 • «Тепломасообмін»,
 • «Гідравліка»,
 • «Механіка рідин і газів»,
 • «Опалення»,
 • «Гаряче водопостачання»,
 • «Теплопостачання»,
 • «Вентиляція».
Зміст навчального модуля: 
Способи забезпечення рівномірної роздачі 1 всмок¬тування. Повітропроводи зі змінної) швидкістю витікання. Повітропроводи з постійною швидкістю витікання. Витяжні повітропроводи. Рівняння Бернулі для повітряного потоку без урахування і з урахуванням втрат енергії. Втрати енергії при русі не скраплених рідин в трубопроводах. Особливості ламінарного і турбулентного режимів повітряного потоку в повітропро¬водах. Основні характеристики турбулентного режиму. В’язкість, епюри швидкостей з її врахуванням. Місцеві гідравлічні опри і їх залежність від Re. Взаємний вплив місцевих опрів. Втрати тиску в повітропроводах і каналах. Залежності для розрахунку втрат тиску. Рух повітря в каналах не круглого січення. Поняття про рух двофазних потоків. Розподіл швидкостей в поперечному січенні повітропроводу. Втрати тиску в повітропроводі постійного січення. Втрати тиску в пнввмо-транспортному трубопроводі постійного січення. Методи аеро¬динамічного розрахунку. Ув’язання втрат тиску у відгалуженнях. Характеристика мережі повітропроводу. Розрахунок трубопроводів при русі двофазних потоків. Розрахунок трубопроводів систем пневмотранспорту. Початкова ділянка повітропроводу. Довжина впливу місцевого опору. Ступінь взаємного впливу місцевих опорів. Розрахунок повітропроводів з врахуванням неквадратичності і взаємного впливу місцевих опорів. Місцеві опори в умовах двофазного потоку. Розрахунок повітропроводів з врахуванням неквадратичності і взаємного впливу місцевих опорів. Місцеві опори в умовах двофазного потоку. Розрахунок систем опалення методом питомих втрат тиску; вибір діаметрів труб; попередній гідравлічний розрахунок; кінцевий розрахунок. Розрахунок систем опалення методом еквівалентних опорів; номограма Б. Н. Лобаєва; гідравлічний критерій. Розрахунок системи опалення методом динамічних тисків; приведений коефіцієнт тиску. Розрахунок системи опалення методом характеристик опорів.
Рекомендована література: 
 1. Альтшуль А. Д.. Животинский Л. О., Иванов Л. П. Гидравлика аэродинамика. — М.;Стройиздат, 1987. — 414 с.
 2. Боровков В. С., Майроновский Ф. Г. Аэрогидродинамика вентиляции. — М.; Стройиздат, 1979. — 295 с.
 3. Смыслов В. В. Гидравлика и аэродинамика. — К.; Выща школа, 1979.
 4. Реттер З. И. Архитектурно-строительная аэродинамика. — М.; Стройиздат, 1984. — 294 с.
 5. Краснов Н. Ф., Кошевой В. Н., Данилов А. Н. и др. Прикладная аэродинамика / Под. ред. Краснова Н. Ф. — М. Высш. шк., 1974. — 732 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 40 балів, контрольні заходи — 60 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття.
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська