Спеціальні питання гідравліки

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
д. т. н., доцент Чернюк В. В.
Результати навчання: 
Дати студентам достатні знання з питань, пов’язаних з гідравлічними розрахунками напірних та безнапірних потоків зі змінною витратою по їх довжині: споруди для очищення природних і стічних вод; трубчасті розподільчі системи очисних споруд та ін.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Лінійна алгебра;
 • Векторна та аналітична геометрія;
 • Математичний аналіз;
 • Диференційні рівняння та рівняння математичної фізики;
 • Фізика;
 • Теоретична механіка;
 • Технічна механіка рідин та газів;
 • Гідравліка відкритих русел;
 • Водопостачання і водовідведення.
Зміст навчального модуля: 
Проблеми керування напірними потоками рідин. Загальні відомості. Засоби регулювання тиску і витрати напірних потоків плинних середовищ. Засоби послаблення турбулентного тертя. Модифікація параметрів стінок. Фізичний вплив на потік. Керування властивостями середовища. Вплив гідродинамічно-активних додатків (ГДАД) на гідравлічні параметри потоків. Історія питання ГДАД. Фізична суть ефекту Томса. Вплив окремих факторів на ефект Томса. Керування потоками за допомогою ГДАД. Регулювання витрати рідини у трубопроводі. Постановка проблеми. Аналіз відомих методик розрахунку напірних розподільчих трубопроводів (РТ). Методи розв’язування диференційного рівняння руху рідини змінної маси (РРРЗМ) для РТ. Зменшення нерівномірності шляхової роздачі рідини. Рух рідини зі шляховим приєднанням маси. Аналіз відомих методик розрахунку трубопроводів-збирачів (ТЗ). Методи розв’язування рррзм для тз аналіз відомих методик розрахунку ТЗ. Розрахунок ТЗ. Особливості руху рідини зі змінною масою у відкритих руслах. Диференційні рівняння руху рідини зі змінною масою в відкритих руслах. Умовна нормальна та критична глибина потоку зі змінною масою. Дослідження форм кривих вільної поверхні потоку зі змінною масою у відкритих руслах. Побудова кривих вільної поверхні потоку зі змінною вздовж шляху витратою.
Рекомендована література: 
 1. Константинов Ю. М. Гидравлика: Учебник Изд. 2-е. — К.: Вища школа, 1988. — 398 с.
 2. Егоров А. И. Гидравлика напорных трубчастых систем в водопроводных очисных сооружениях.— М.: Стройиздат, 1984. — 96 с.
 3. Чернюк В. В. Розрахунок напірних розподільних трубопроводів, які прокладено у потоці рідини / В. В. Чернюк // Промислова гідравліка і пневматика. — 2011. — № 3(33). — С. 80-86.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 80 балів, контрольний захід — 20 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів, контрольна робота — 50 балів.
 • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська