Спеціальні питання гідравліки

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Гнатів Р. М.
Результати навчання: 
Вивчення основних закономірностей і методів гідравлічних розрахунків безнапірних та напірних потоків з від’єднанням та приєднанням маси у водопостачанні та водовідведенні, а також процесу керування напірними потоками у трубопровідному транспорті та в системах гідро- і пневмоавтоматики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Технічна механіка рідин і газів»,
 • «Гідравліка відкритих русел»,
 • «Інженерна гідрологія»,
 • «Очищення природних вод»,
 • «Водовідвідні очисні споруди»,
 • «Експлуатація водогосподарських та природоохоронних об’єктів»,
 • «Охорона водних ресурсів».
Зміст навчального модуля: 
Проблеми керування напірними потоками рідин. Рух рідини із шляховим відділенням маси. Вплив змінних значень параметрів трубопроводу основного потоку та струменів, що від’єднуються на умови роздачі рідини. Врахування зміни вздовж потоку законів гідравлічного опору. Зменшення нерівномірності шляхової роздачі рідини. Рух рідини із шляховим приєднанням маси. Особливості руху рідини із змінною масою у відкритих руслах. Дослідження форм кривих вільної поверхні потоку із змінною масою у відкритих руслах. Побудова кривих вільної поверхні потоку із змінною вздовж шляху витратою. Засоби регулювання тиску і витрати напірних потоків плинних середовищ. Засоби пониження турбулентного тертя. Керування властивостями середовища. Вплив гідродинамічно-активних додатків (ГДАД) на гідравлічні параметри потоків. Регулювання витрати рідини у трубопроводі. Перерозподіл рідини між трубопроводами. Зменшення нерівномірності шляхової роздачі і шляхового збору рідини.
Рекомендована література: 
 1. Чугаев Р. Р. Гидравлика /Техническая механика жидкости/. — Изд. 4. — Л.: Энергоиздат, 1982. — 672с.
 2. Кравчук А. М. Гідравліка змінної маси напірних трубопроводів технічних систем: Автореф. дис. докт. техн. наук: 05.23.16 / Київ. нац. ун-т. будівництва і архітектури. — К., 2004. — 35 с.
 3. Чернюк В. В. Метод розрахунку напірних розподільчих трубопроводів / Прикладна гідромеханіка. — 2008. — Т. 10 (82), № 3 — С. 65-66.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська