Спеціальна хімія

Код модуля: 
ХТС_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
ст. викл. Луцюк І.В.
Результати навчання: 
вивчення основних законів хімії, класів хімічних сполук, методів вираження концентрації розчинів; види корозії бетону, скла, кераміки і причини їх виникнення, володіти методами захисту архітектурно-оздоблювальних матеріалів від корозії; встановлення взаємозв’язку між складом, будовою і властивостями архітектурно-оздоблювальних матеріалів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
неорганічна хімія, органічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Речовини кристалічні та аморфні, неорганічні та органічні. Основні закони хімії. Мінеральні речовини, їх хімічний, мінералогічний склад та природні утворення. Концентрація розчинів та методи її вираження. Розрахунок концентрації. Довговічність та експлуатаційна надійність архітектурно-оздоблювальних матеріалів. Корозійні процеси природного та штучного каменю. Захист бетону, кам‘яних матеріалів, скла від корозії.
Рекомендована література: 
  1. Будівельне матеріалознавство /П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський, М.О. Кочевих, Ю.Г. Гасан, Б.Я. Константинівський, В.О. Ракша. — К., 2004.
  2. Большаков В.І., Дворкін Л.Й. Будівельне матеріалознавство: Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей вузів. — Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-VAL», 2004. — 677 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (25%) – звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (75%) – диференційований залік
Мова навчання: 
українська