Спецфотографія

Код модуля: 
РРАК_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години — 16 (лекції — 16)
Лектори: 
к.арх., доц. Петрик В.М.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • основні етапи розвитку фотографії;
 • принципову будову сучасних фотоапаратів;
 • вимоги до фотофіксації об’єкта реставрації;
 • виконання альбому фотоілюстрацій до проектної реставраційної документації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Обміри архітектурної деталі (практика).
 • Діагностика та дослідження твору мистецтва з каменю (практика).
 • Основи реставрації.
 • Основи археології.
Зміст навчального модуля: 
Навчальним планом із спеціальності «Реставрація творів мистецтва» передбачено вивчення лекційного курсу з виконанням КРР, що має на меті допогти студентам оволодіти теоретичними знаннями та основними навиками роботи із сучасними технічними засобами фотофіксації пам’яток, виконаних з природнього та штучного каменю, засвоїти методику та послідовність фотофіксації об’єкта реставрації. Історія розвитку фотографії. Будова та фиди фотоапаратів та допоміжних технічних засобів. Сучасні технічні засоби фотофіксації творів мистецтва з каменю. Протокольно-документальна зйомка об’єкта реставрації. Програмні середовища опрацювання результатів фотофіксації цифровим фотоапаратом. Підготовка матеріалів фотофіксації до використання в проектній реставраційній документації. Нові методи та напрямки використання фотографії в реставраційній науці.
Рекомендована література: 
 1. ДБН В.3.2-1-2004 — Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівниц¬тва. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культур¬ної спадщини. — Київ: Держбуд України, 2005.
 2. Консервація і реставрація пам’яток архітектури. Методичний посібник. — Київ-Львів, 1996.
 3. Михайловский Е.В. Предпроектные натурные исследования // Методика реставрации памятников архитектуры.— Москва, 1977.
 4. Подъяпольский С., Бессонов Л., Беляев Т. Реставрация памятников архитектуры.— Москва, 1988 (2-е вид. — 2000).
 5. Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения: Практическое руководство / Пер. с англ.; худ. обл. М.В.Драко. — Минск: ООО Попурри, 1997. — 400 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (диференційований залік): Теоретичні питання (50 %), графічна робота – документально-протокольна зйомка об’єкта реставрації (50 %).
Мова навчання: 
українська