Соціологічний аналіз проблем сучасного українського суспільства

Код модуля: 
СР_6105_СО1
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год, у тому числі 24 аудит. (8 — лекції, 16 — практичні заняття), самостійна робота — 36 год.
Лектори: 
асистент Грендиш А. В.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати специфіку соціологічного підходу до аналізу проблем сучасного українського суспільства, основні сучасні соціологічні парадигми, основи соціологічної теорії;
  • уміти застосовувати набуті знання при аналізі та оцінюванні суспільних феноменів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит: суспільствознавчі курси середньої школи.
Зміст навчального модуля: 
Соціологія як система, особливості соціологічного аналізу проблем сучасного українського суспільства, роль і місце особистості в системі суспільства, соціальна структура і соціальна стратифікація, соціальний контроль, культура як соціальний феномен тощо.
Рекомендована література: 
  1. Основи соціології. Матеріали до лекційного курсу. За ред. Климанської Л. Д., Савки В. Є. — Львів, 1997.
  2. Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології. — К., 1994.
  3. Соціологія. /Ред. Макеєв С. О. — К., 2006.
  4. Соціологія: Практикум / Ред. Піча В. М. — Львів, 2007
  5. Соціологія: Категорії, терміни, персоналії/ Ред.. Піча В. М. — Львів, 2006
  6. Черниш Н. Й. Соціологія. Курс лекцій. — Львів, 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 %): усне опитування (25 %), семестрова контрольна робота (15 %).
  • Підсумковий контроль (60 %) іспит у формі тестування.
Мова навчання: 
українська