Соціальні комунікації в мережі Інтернет

Код модуля: 
СКІД_6042_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторних — 48 (16 — лекцій, 32 — практичних занять), кредитів ECTS — 3.
Лектори: 
к. т. н., ст. викладач Сєров Юрій Олегович
Результати навчання: 
У результаті вивчення дисципліни «Соціальні комунікації в мережі Internet» фахівець повинен знати:
 • головні принципи побудови віртуальних колаборативних середовищ створення інформаційного наповнення,
 • правила реєстрації та поведінки у них,
 • спеціалізовані засоби розмітки інформаційного наповнення,
 • технології популяризації інформаційного наповнення в соціальних середовищах комунікації.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • здійснювати пошук інформації в глобальному інформаційному просторі WWW та соціальних середовищах комунікації на задану тему,
 • створювати якісний інформаційний продукт на основі відкритих джерел.
Студенти повинні вміти практично вирішувати завдання створення, форматування та публікації інформаційного наповнення у Wikipedia та аналогічних соціальних середовищах комунікації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Соціальні комунікації,
 • Етика ділового спілкування,
 • Мовні технології інформаційного пошуку.
Зміст навчального модуля: 
Відкриті джерела інформації як основа формування інформаційного суспільства:
 • Історія розвитку вільної енциклопедії Wikipedia;
 • головні принципи організації взаємодії учасників у Wiki-середовищах;
 • правила створення редагування інформаційного наповнення та пошуку джерел інформації для Wikipedia.
Засоби розмітки інформаційного наповнення:
 • Історія виникнення та сьогодення;
 • крос-платформні засоби розмітки інформаційного наповнення;
 • BBCode;
 • засоби розмітки інформаційного наповнення у Wiki-середовищах.
Рекомендована література: 
 1. Вікіпедія [Электронный ресурс]. — Режим доступа: WWW/URL: http://ru. wikipedia. org/wiki/ Вікіпедія. — 19.08.2013. — Загл. с экрана.
 2. Broughton, John. Wikipedia Reader’s Guide. Sebastopol: Pogue Press, 2008.
 3. Dalby A. The World and Wikipedia: How We are Editing Reality. Siduri. — 2009.
 4. Reagle J. Good Faith Collaboration: The Culture of Wikipedia. Cambridge, MA: The MIT Press. — 2010.
 5. Priedhorsky R. Creating, Destroying, and Restoring Value in Wikipedia. / Reid Priedhorsky, Jilin Chen etc. // Association for Computing Machinery GROUP ’09 conference proceedings, 2009.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 балів).
 • Контрольний захід (70 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська