Соціальні комунікації

Код модуля: 
СКІД_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних — 64 год. (32 год. — лекції, 32 год. — семінарські заняття), кредит ESТС — 4.
Лектори: 
к. філол. н., доцент Комова Марія Василівна
Результати навчання: 
Формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про систему соціальних комунікацій, прищеплення практичних навичок щодо використання інформаційних ресурсів соціально-комунікаційних інститутів для задоволення комунікаційних потреб споживачів інформації, застосування раціональних прийомів пошуку, опрацювання інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Документознаство,
  • Діловодство,
  • Комп’ютерні мережі,
  • Інформатика та комп’ютерна техніка.
Зміст навчального модуля: 
Види, рівні та форми комунікаційної діяльності. Особливості та структура соціальної пам’яті суспільства. Комунікаційні канали. Еволюційний розвиток соціальних комунікацій. Концепції соціальних інформатик. Типологічні особливості комунікаційних потреб. Соціально-комунікаційні інститути. Соціальна комунікація як об’єкт і предмет наукового пізнання.
Рекомендована література: 
  1. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Уч. пособие. — СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002 р. — 461 с.
  2. Конецкая В. П. Социология коммуникации: учебник. — М.: Междунар. ун-т бизнеса и управления, 1997. — 304 с.
  3. Лосєв А. Ф. Проблема сенсу і реалістичне мистецтво. — М.: Мистецтво,1995. — 320 с.
  4. Соколов А. В. Введение в теорию социальной коммуникации. — СПб., 1996. — 228 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, активні та інтерактивні методи навчання
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 балів).
  • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ =100).
Мова навчання: 
українська