Соціотехнічна безпека

Код модуля: 
ЗІ_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, пр. зан. — 16, лаб.роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Наконечний Юрій Маркіянович
Результати навчання: 
знати:
 • основи системного методу вирішення задач захисту соціотехнічної системи;
 • прогнозування поведінки соціотехнічної системи;
 • специфіку реалізації інформаційних операцій та атак в соціотехнічних системах.
вміти:
 • провести заходи по плануванню інформаційних операцій та атак;
 • виявити етапи безпосередньої реалізації інформаційних атак в соціотехнічних системах;
 • дати оцінку ефективності протидії інформаційним операціям та атакам;
 • керувати соціотехнічними системами в контексті необхідності забезпечення їх інформаційної безпеки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • спеціальні розділи математики,
кореквізити:
 • управління інформаційною безпекою
Зміст навчального модуля: 
Соціотехнічні системи: інформаційні операції та забезпечення безпеки. Безпека систем та інформаційні операції: загальні поняття. Керування соціотехнічними системами в контексті необхідності забезпечення їх інформаційної безпеки. Методологія дослідження інформаційних операцій та атак з врахуванням особливостей соціотехнічних систем. Інформаційні операції: аналіз та протидія мережевим комп’ютерним атакам. Класифікація мережевих загроз для інформаційно-телекомунікаційних систем. Атаки на основі добору імені та пароля шляхом перебору. Атаки на основі сканування портів. Атаки на основі аналізу мережевого трафіку. Атаки на основі впровадження хибного довіреного об’єкта. Атаки на основі відмови в обслуговуванні. Оцінка ризиків інформаційних атак.
Рекомендована література: 
 1. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. — М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. — 496 с.
 2. Волобуев С.В. Философия безопасности социотехнических систем. — М.: «Вузовская книга», 2002. — 360с.
 3. Завидов Б.Д. Обычное мошенничество и мошенничество в сфере высоких технологий: Практическое пособие. — М.: Издательство «Приор», 2002. — 32с.
 4. Каптерев А.И. Информатизация социокультурного пространства. — М.: Фаир-Пресс, 2004. — 512 с.
 5. Лешек А. Мацяшек. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с использованием UML. — М.: Издательство «Вильямс», 2002. — 432 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%):усне опитування під час практичних занять
 • Підсумковий контроль (70 %, модульний контроль)
Мова навчання: 
українська