Соціологія здоров’я

Код модуля: 
СР_6052_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, кредитів ЄКТС — 2, аудиторні години — 32 (самостійна робота — 28 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.).
Лектори: 
к. пед. н., доцент Клос Л. Є.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: сутність понять «здоров’я» і «хвороба» в історичній та крос-культурній перспективах; історичні аспекти формування і становлення соціальної медицини, соціології медицини і соціології здоров’я у світі та в Україні; здоров’я індивіда і громадське здоров’я; сучасні підходи (концепції) трактування здоров’я, хвороби, характеру взаємин пацієнта й лікаря; основні моделі комунікації між ними; соціокультурні відмінності у розумінні здоров’я і хвороби; соціальні, економічні і культурні відмінності у виконанні «ролі хворого»; особливості здоров’я у старості; лікарські помилки; сучасні медичні технології і біоетика; різноманітність систем охорони здоров’я;
 • уміти: застосовувати холістичний підхід у розумінні сутності здоров’я; інтерпретувати основні медичні показники, що визначають популяційне здоров’я (демографічні, захворюваність, фізичний розвиток, інвалідність, до нозологічний стан); визначати групи здоров’я; аналізувати діяльність закладів охорони здоров’я; порівнювати різні системи охорони здоров’я; враховувати біотичні аспекти проблем здоров’я.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Філософія»,
 • «Культурологія»,
 • «Історія України»,
 • «Основи педагогіки і психології»,
 • «Анатомія і фізіологія людини»,
 • «Основи соціології»,
 • Знання із перелічених дисциплін є потрібними для розуміння суті понять «здоров’я» і «хвороба», впливу соціально-економічних і культурних чинників на їх формування.
Зміст навчального модуля: 
Предмет «Соціології здоров’я» у соціально-історичному контексті: розвиток і становлення, міждисциплінарні зв’язки. Здоров’я і культура. Суспільства модерну і проблема медикалізації. Соціологічний аналіз відносин «лікар — пацієнт». Медицина як професія. Охорона здоров’я як соціальний інститут. Сучасні медичні технології і біоетика. Здоровий спосіб життя, самозберігаюча поведінка, здоров’язберігаючі технології.
Рекомендована література: 
 1. Дмитриева Е. В. Социология здоровья: Методологические подходы и коммуникационные программы. М., 2002.
 2. Бурова, С. Н. Благополучие семьи как предмет социологического исследования (методологические основы изучения) /С. Н. Бурова // Социология. — 2009. — № 4. — С. 98-111.
 3. Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді: потенціал громади: Метод. матеріали до тренінгу / Авт.-упоряд. Н. В. Зимівець; За заг. ред. Г. М. Лактіонової. — К.: Наук. світ, 2004. — 205 с.
 4. Здоров’я — моя цінність: Метод. матеріали до тренінгу / Авт.-упоряд.: О. М. Петрик; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. — К.: Наук. світ, 2005. — 53 с.
 5. Соціальна робота в закладах охорони здоров’я: Конспект лекцій для вивчення курсу «Соціальна робота в закладах охорони здоров’я» студентами базового напряму «Соціологія» спеціальності «Соціальна робота» (освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр соціальної роботи) / Укл.: Л.Є.Клос. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 96 с.
 6. Сакс М., Олсоп Дж. Социология профессий: государство, медицина и рынок в Великобритании / Пер. О. Лукши. Препринт. www. ecsocman. edu. ru/
 7. Чебакова В. Н. Восточные оздоровительные системы как феномен культуры. Автореферат. Улан-Уде, 2006.
 8. Хабибулин К. Н. Социология здоровья и болезни. СПб., 1997.
 9. Хабибулин К. Н. Медицинская социология. СПб., 2000.
 10. Решетников А. В. Социология медицины. М.: Медицина, 2002.
 11. Социология семьи: учебник / А. И. Антонов [и др.]; под общ. ред. А. И. Антонова. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 640 с.
 12. Сурмач М. Ю. Медицинские и социологические аспекты репродуктивного здоровья молодёжи / М. Ю. Сурмач. — Гродно: ГрГМУ, 2008. — 268 с.
 13. Чугунов В. В., Чугунова Э. Ю. Сфера компетенции и проблемное поле медицинской социологии // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. Изуткин А. М., Петленко В. П., Царегородцев Г. И. Социология медицины. — Киев: Здоров’я, 1981. — 184 с.
 14. Конфликтность в психиатрическом сообществе и пути её урегулирования: Методические указания / Сост. В. В. Чугунов, В. Л. Гавенко. — Харьков: ХГМУ, 1997. — 24 с.
 15. Сімейна медицина. Концепція, тимчасові положення про спеціальність та амбулаторію (Проект), К., 1994. — 24 с.
 16. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: Підручник / За ред. Ю. В. Вороненка. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 332 с.
 17. Соціальна робота з людьми з особливими потребами. Методичні матеріали для тренера. / Під заг. ред. І.Звєвєвої. — К.: Наук. Світ, 2002. — 50 с.
 18. Annandale, E. The Sociology of Health and Medicine: A Critical Introduction. Cambridge: Polity Press, 1998. Chapter 1.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування під час семінарських занять (по 5 балів) і оцінювання самостійної роботи студентів (письмові роботи — есе, аналітичні записки, огляд літератури і електронних джерел — по 10 балів), письмової контрольної роботи (15 балів).
 • Підсумковий контроль проводиться у формі заліку — залікова оцінка 30 балів. Сумарна семестрова оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська