Соціологія віку

Код модуля: 
СР_6055_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, кредитів ЄКТС — 3, аудиторні години — 48 ( лекції — 32 год., семінарські заняття — 16 год.), модульний контроль — 4 год., самостійна робота — 38 год.
Лектори: 
ст. викладач Уманець Н. А.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: специфіку соціологічного аналізу вікової структури суспільства; сучасні соціально-правові та соціально-економічні проблеми українського суспільства, пов’язані із віковою стратифікацією, основні методи та напрямки їх досліджень; мати уявлення про теоретичні концепції соціалізації та віку, вікових кризах; теоретичні та методологічні засади, концептуальний апарат соціології віку та її місце в системі соціологічного знання;
 • уміти: вміти організовувати соціологічне дослідження у предметному полі соціології віку; самостійно збирати, використовувати та обробляти інформацію; володіти навиками з методики та техніки соціологічних досліджень різноманітних вікових груп.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити: Теоретична соціологія, Філософія, Соціальна педагогіка, Соціальна структура суспільства, Соціологія особистості.
Зміст навчального модуля: 
Вік як об’єкт наукового дослідження. Поняття віку в науці. Соціальний вік. Вікові цикли в структурі життєвого шляху особистості. Вікова стратифікація. Віковий статус та вікова роль. Вікова нерівність. Покоління як соціально-історичне явище. Соціологія дитинства. Методи та процедури соціологічних досліджень дітей та підлітків. Правовий захист дітей та підлітків. Молодь як об’єкт соціологічного дослідження. Специфіка проведення соціологічних досліджень молодіжного віку. Державна молодіжна політика. Соціологічні концепції зрілого віку. Люди похилого віку та їхні соціальні проблеми. Фобія старіння та старості. Соціальне явище ейджеізму. Державна соціальна політика щодо людей похилого віку.
Рекомендована література: 
 1. Балакірєва О. Особливості соціологічного аналізу молодого покоління в сучасному суспільстві // Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 11-13 жовтня 1995р. — К., 1996.
 2. Бочаров В. В. Антропология возраста: Учебное пособие. — СПб.: Издательство С. — Петербургского университета, 2001.
 3. Варій М. Психологія особистості: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2008.
 4. Гідденс Е. Соціологія: Пер. з англ. — К.: Основа, 1999.
 5. Головатый Н. Ф. Социология молодежи: Курс лекций.- К.: МАУП, 1999.
 6. Головаха Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. — К.:Наукова думка, 1988.
 7. Головаха Є., Кроник О. Психологічний час як регулятор життєвого шляху особистості// Мистецтво життєтворчості особистості: У 2 ч. — К., 1997.
 8. Діти, молодь і Закон: Зб. док. — К., 1994.
 9. Життєві кризи особистості / В. Доній, Г. Несен, Л. Сохань. — К.,1998.
 10. Катаєв С. Сучасне українське суспільство. — К.,2006.
 11. Кон И. Психология ранней юности. — М.: Просвещение. — 1989.
 12. Кон И. Ребенок и общество: Историко-этнографическая перспектива. — М.,1988.
 13. Лавриченко Н. Педагогіка соціалізації: європейські абриси. — К., 2000.
 14. Молодь України у дзеркалі соціології / заг. ред. О. Балакірєвої і О. Яременка. — К.,2001.
 15. Перепелиця М. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект). — К.,2001.
 16. Психология возрастных кризисов: Хрестоматия. — К., 2000.
 17. Смелзер Н. Социология. — М.: Феникс, 1994. — Глава «Возраст и неравенство».
 18. Титаренко Т. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. — К., 2003.
 19. Томпсон Дж. Л., Пристли Дж. Социология: Вводный курс. — М.: ООО «Форма «Издательство АСТ»; Львов: «Инициатива», 1998. — Глава «Возраст».
 20. Щеглова С. Н. Как изучать детство. Социологические методы исследования современных детей и современного детства. — М.: Юнпресс, 2000.
 21. Эриксон Э. Детство и общество. — С-Пб.: Ленато, АСТ, 1996.
 22. Яцемирская Р. С., Беленькая И. Г. Социальная геронтология. М., 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): усне опитування, написання та захист рефератів.
 • Підсумковий контроль (100% — іспит): поточний контроль (50%) і контрольний письмовий захід (50%).
Мова навчання: 
українська