Соціологія сім’ї

Код модуля: 
СР_6038_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, кредитів ЄКТС — 4, аудиторні години — 64 ( лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.), модульний контроль — 4 год., самостійна робота — 52 год.
Лектори: 
ст. викладач Уманець Н. А.
Результати навчання: 
 • Знати: особливості соціологічного підходу до вивчення сім’ї; базові форми сім’ї та шлюбу в іх історичному розвитку, макросоціальні фактори, що впливають на зміни інституту сім’ї; систему функцій сучасної сім’ї; етапи життєвого циклу сім’ї; проблеми сім’ї та сімейної політики в сучасній Україні.
 • Уміти: описати сім’ю як соціальний інститут і як малу групу; самостійно аналізувати, оцінювати та прогнозувати розвиток інституту сім’ї та сімейних відносин; розкрити зміст основних соціальних функцій сім’ї в суспільстві; охарактеризувати сучасний стан української сім’ї та пояснити сутність сімейної політики нашої держави; вміти збирати, аналізувати та використовувати наукову інформацію.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Переквізити: Теоретична соціологія, Соціальна структура суспільства, Соціологія особистості, Соціологія освіти, Соціальна робота з дітьми та сім’ями, Гендерні аспекти соціальної політики.
Зміст навчального модуля: 
Виникнення та розвиток соціології сім’ї. Теоретичні джерела соціології сім’ї. Місце інституту сім’ї серед суспільних інститутів та взаємозв’язок з ними. Перспективи розвитку інституту сім’ї. Базові форми сім’ї та шлюбу в історичній ретроспективі. Типи сімей та їх характеристика. Основні причини та тенденції змін сімейно-шлюбних відносин. Сім’я як цінність в культурах народів світу. Вплив макросоціальних явищ на розвиток сім’ї (процеси НТП, урбанізації, міграції). Соціальні функції сучасної сім’ї та тенденції їх розвитку. Родина як осередок соціалізації особистості. Позасімейна соціалізація. Класова, професійна та соціальна диференціація сімей. Специфіка міської та сільської родини. Міжнаціональні шлюби в Україні. Формування шлюбно-сімейних відносин як процес: основні характеристики та етапи. Сексуальна поведінка та тенденції її змін. Дошлюбна та шлюбна поведінка. Молода сім’я. Сім’я людей похилого віку. Методи дослідження життєвого циклу сім’ї. Застосування циклічного підходу при вивчення сімейних бюджетів. Структура соціокультурних ролей сім’ї та родинності. Сімейна генеалогія. Геносоціограма. Метод сімейних біографій. Сім’я та особистість. Причини егалітаризації сучасної сім’ї. Самореалізація особистості в сім’ї. Позасімейна діяльність членів родини та її вплив на їх становище у сім’ї. Дослідження диспозицій сімейної поведінки, шлюбної поведінки. Дослідження подружньої сумісності на основі міжособового сприйняття сімейних ролей.
Рекомендована література: 
 1. Антонов А., Медков В. Социология семьи. — М.,1996;
 2. Анурин В. Ф. Сексуальная революция: двойной стандарт // Социс. — 2002. — № 7.
 3. Батьки і діти: соціальне самопочуття в українських сім’ях. — К., 2000.
 4. Гіденс Е. Сім’я, шлюб і особисте життя // Соціологія. — К.,1999.
 5. Жінка в Україні. — К.,1995.
 6. Івщенко О. Про розвиток жіночого підприємництва в Україні // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — № 1-2.
 7. Кон І. Вступ до сексології. — К., 1999.
 8. Міллет К. Сексуальна політика. — К., 1998.
 9. Савка В.Є., Уманець Н. А. Сім’я та соціум: проблеми взаємодії — Львів, 2008.
 10. Смелзер Н. Социология — М.,1994.
 11. Солодников В. Соціологія соціально-дезадаптированной семи. — СПб.: Директ., 2007.
 12. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. — К., 2003.
 13. Піча В. Соціологія сім’ї.- Львів, 1995.
 14. Сімейний кодекс України. — К., 2002.
 15. Цимбалістий Б. Родина і душа народу// Українська душа. — К., 1992.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): усне опитування, написання та захист рефератів.
 • Підсумковий контроль (100% — іспит): поточний контроль (50%) і контрольний письмовий захід (50%).
Мова навчання: 
українська