Соціологія народонаселення

Код модуля: 
СР _6051_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, кредитів ЄКТС — 2, аудиторні години — 32 (лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.).
Лектори: 
асистент Дудок К. С.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати історію виникнення, теоретичні та методологічні засади, категоріальний апарат соціології народонаселення та її місце в системі наук, що вивчають населення в різних його аспектах;
 • знати теоретичні аспекти і емпіричне обґрунтування основних проблем даної сфери знань;
 • знати загальні тенденції розвитку населення, рушійні сили цього процесу, головні принципи формування різних типів відтворення населення;
 • знати досягнення та розвиток сучасної соціології народонаселення в Україні та за кордоном.
 • уміти пояснювати суть процесів, що відбуваються серед населення, розкрити механізм взаємозв’язку соціального та економічного розвитку, з одного боку, та зміни інтенсивності демографічних процесів і трансформації демографічних структур — з іншого;
 • уміти адекватно пояснювати закономірності відтворення населення на якісному та кількісному рівні, враховуючи регіональні відмінності в межах України;
 • уміти досліджуючи вплив специфічних рис «нового», змалювати закономірності демографічних процесів в перспективі;
 • уміти застосовуючи технології збору, аналізу і узагальнення емпіричних даних, розробляти і вдосконалювати методичні підходи і засоби, необхідні для впорядкування й систематизації демографічних подій в усій їх багатоманітності й складності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити: Теоретична соціологія, Історія соціології, Сучасні соціологічні теорії.
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи соціології народонаселення. Джерела інформації про народонаселення і демографічні процеси. Чисельність та демографічна структура населення: їх динаміка. Кількісний аналіз і вимірювання демографічних процесів. Відтворення населення як єдність демографічних процесів. Природний та механічний (просторовий) рухи населення. Соціально-демографічне прогнозування. Демографічна політика в епоху депопуляції.
Рекомендована література: 
 1. Борисов В. А. Демография. Учебник для вузов. — М.: Нота Бене Медиа Трейд Компания, 2003. — 344 с.
 2. Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии. Учебник для студентов экономических вузов. — М.: Мысль, 1989. — 286 с.
 3. Статистика населения с основами демографии. Учебник для студ. вузов. — М.:Финансы и статистика, 1990. — 312 с.
 4. Медков В. М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные пособия». — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. — 448 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60 %, залік): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська