Соціологія молоді

Код модуля: 
СР_6123_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 75 ( кредитів ЄКТС- 2,5 ) аудиторні години — 50 ( лекції −20, семінарські — 30 ), самостійна робота — 25
Лектори: 
доцент С.А. Щудло
Результати навчання: 
в результаті навчання студент повинен: знати:
 • основні напрямки, поняття та теоретичні положення соціології молоді;
 • характеристику молоді як соціальної групи та основні напрямки молодіжної політики в Україні;
 • особливості молодіжної самореалізації, освіти та різних видів девіантної поведінки;
 • особливості молодіжних субкультур;
вміти:
 • застосовувати теоретичні знання, здобуті під час вивчення дисципліни для аналізу емпіричного матеріалу і пояснення змін, що відбуваються в молодіжному середовищі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит : «Загальна соціологія», «Галузеві соціологічні теорії»
 • кореквізити : «Соціологія малих груп»
Зміст навчального модуля: 
Соціологія молоді як наука. Молодь як предмет дослідження соціології. Соціологічні дослідження молодіжних проблем. Характеристика молоді як соціальної групи. Молодіжна субкультура. Девіантна поведінка молоді. Проблеми професійної самореалізації молоді. Соціальні проблеми молодіжної освіти. Молодіжне безробіття та його соціальні наслідки. Особливості молодіжної політики в Україні.
Рекомендована література: 
 1. Бажал А. «Проблемний» Портрет Молодої Людини // Дзеркало Тижня. — 2006, 4 Березня.
 2. Головатий. М. Ф. Соціологія Молоді. — К., Мауп, 2006. — С. 10.
 3. Головатий М.Ф., Цибульник B.C. Проблеми Молодіжної Політики // Філософська І Соціологічна Думка. — 1992, — № 4.
 4. Молоде Покоління України. Ескіз Соціального Портрета // В. М. Балакірєва, Л. В. Волинець, М. Ф. Головатий Та Ін. / Укр. Нді Проблем Молоді. — К., 1995; Молодь України У Дзеркалі Соціології / За Ред. О. Балакірєвої, О. Яременка. — К., 2001.
 5. Молодежная Субкультура / Одесский Гос. Ун-Т Им. И. И. Мечникова. — Одесса: Астро-Принт, 1999.
 6. Проблеми Соціального Захисту Молоді В Умовах Зміни Соціально-Економічних Відносин // Матеріали Міжнародної Науково-Практичної Конференції, К.: 1993.
 7. Социальный Облик Молодежи. — К.: 1990.
 8. Тарабукін Ю. О. Соціологія Молоді: Курс Лекцій. — К.: Фітосоціо Центр, 2001.
 9. Черниш Н. Соціологія: Курс Лекцій. Конспект. — Л.: Кальварія, 1996.
 10. Черниш Н.Й. Суспільна Свідомість Молоді. — Львів, 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (70 %) — робота на практичних заняттях, реферат за тематикою курсу
 • Підсумковий контроль (30 % ) — тестова контрольна робота, залік.
Мова навчання: 
українська