Соціологія масових комунікацій

Код модуля: 
СР_6065_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 105, кредитів ЄКТС- 3,5, аудиторні години — 48 ( лекції — 16 год., практичні заняття — 32 год.).
Лектори: 
канд. соціологічних наук, доцент Савка Віктор Євгенович
Результати навчання: 
  • Знати основи соціологічної теорії масової комунікації.
  • Уміти застосовувати набуті знання при аналізі та оцінюванні комунікаційних процесів в сучасному соціумі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит: Теоретична соціологія.
Зміст навчального модуля: 
Інформація як соціальний феномен, комунікаційні процеси в соціальних системах, види комунікації та їх специфіка, ЗМІ в системі суспільства та їх соціальні функції, ЗМІ як засоби моделювання соціальної реальності, особливості взаємодії ЗМІ та інших соціальних акторів, ефекти масової комунікації в сучасному суспільстві.
Рекомендована література: 
  1. Квіт С. П. Масова комунікація. — К., 2007.
  2. Потятинник Б. В. Медіа: ключі до розуміння. — Львів, 2004.
  3. Спеціальні та галузеві соціології/За ред. Пилипенка В.Є. — К., 2003.
  4. Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации. — М., 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (50%): виступи з есеями за тематикою курсу, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (50%) іспит у формі тестування.
Мова навчання: 
українська