Соціологія малих груп

Код модуля: 
СР_ 6062_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кідькість годин — 120, кредитів ЄКТС — 4, 64 год. — аудиторні, (32 год. — лекції, 32 год. — практичні заняття), самостійна робота — 52 год.
Лектори: 
кан. філос. наук, доцент Климанська Л. Д.
Результати навчання: 
Знати:
 • типи груп та стадії їх розвитку; сутність групового процесу, включаючи формулювання мети, моделі спілкування та композиції; фактори, що впливають на ефективність груп; про методи досліджень, що застосовуються у малих групах; про важливість та психодинаміку взаємин підтримки у роботі з групами; про роль та функції групового лідера та концепції лідерських стилів; про етичні проблеми, пов’язані із груповою роботою; соціологічну методологію аналізу групи; про відповідальність, яку несуть соціологи за можливі проблеми, що виникають в процесі формування та функціонування груп.
Уміти:
 • аналізувати процеси у малій групі соціологічними методами; застосовувати соціологічні методи до вивчення малої групи; розробляти практичні рекомендації стосовно управління груповим процесом; оцінювати групові ефекти; застосувати набуті знання при організації власного дослідження з урахуванням специфіки відносин у таких соціальних системах: «особа — група», «група — група», «група — суспільство».
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити: Теоретична соціологія, Історія соціологічної думки.
Зміст навчального модуля: 
Предмет і методи соціології малої групи як спеціальної соціологічної теорії. Групова робота: історична ретроспектива. Визначення групової роботи. Місце групи в життєдіяльності людини. Призначення груп в суспільстві та в організації соціального життя. Група як суб’єкт історичного процесу. Малі та великі групи: спільне та відмінне. Мала група як соціологічна категорія. Визначення малої групи. Проблеми малої групи у класичній і сучасній соціології. Мала група як соціально-психологічний феномен. Фактори, що впливають на групову динаміку. Соціопсихологія міжособистісних взаємодій. Феномени міжособистісних взаємодій у малій групі: соціальна фасілітація, публічний ефект, конформізм і нонконформізм, каузальна атрибуція, ефект «ореолу», міжособистісна сумісність та згуртованість. Типи груп. Лідерство у малих групах. Теорії лідерства: теорія рис, поведінкові та ситуаційні теорії лідерства. Стиль лідерства. Соціальний (психологічний ) обмін як один з механізмів формування лідерства. Теорії лідерських стилів. Стадійність розвитку малої групи: стадія формування; стадія психологічної напруги; стадія нормалізації взаємин; стадія діяльності. Соціологічні та психологічні критерії розвитку малої групи. Техніки ведення групи. Мікронавички лідера ( ведучого) групи.
Рекомендована література: 
 1. Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе. — М.,1989 — С. 146-222.
 2. Берн Э. Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп. — Екатеринбург,2000 — 320 с.
 3. Блох С. Групповая психотерапия// Введение в психотерапию/ под ред. С. Блоха — Амстердам — К.: 1997; Большаков В. Ю. Психотренинг: социодинамика, упражнения, игры. — СПб.,1996 — 380 с.
 4. Браун А. Групповая работа в Великобритании// Практика социальной работы. — Амстердам — К.: 1997 — С. 52-67.
 5. Витакер Д. С. Группы как инструмент психологической помощи. — М., 2000 — 432 с.
 6. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: учебное пособие — М.,1999 — 176 с.
 7. Головаха Є.І. Структура групової діяльності: соціально-психологічний аналіз. — К.,1982.
 8. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение. — Л., 1985 — 167 с.
 9. Кочунас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. — М., 2000 — 240 с.
 10. Кричевский Р. Л.,Дубовская Е. М. Психология малой группы: теоретический и прикладные аспекты. — М., 1991.
 11. Лэндрет Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений. Пер. с англ. — М., 1994. — 368 с.
 12. Маллендер О. Уорд Д. Самокерована групова робота. Діяльність користувачів з метою наснаження. — Амстердам — К.,1996 — 196 с.
 13. Маллендер О. Группы как средство активизации: облегчая самоуправляемые изменения // Принцип активизации в социальной работе/ Под ред. Ф. Парслоу — М.,1998 — С.150-168.
 14. Робер М.-А.,Тильман Ф. Психология индивида и группы. — М.,1988.
 15. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. — М., 1990 — 368 с.
 16. Groups: Process and practice ( 5th ed.) Pacific Grove, CA: Brooks/cole publishing Co.
 17. Ivey, A. E., Pedersen, P. B. and Ivey M. B. (2001) Posthuma, B. W. (1999) Small groups in counselling and therapy: Process and leadership ( 3th ed.) Needham Height, MA: Allyn & Bacon Inc.; Toseland, R. W. and Rivas, R. F. (2001).
 18. An introductoin to group work practice, (4th ed.) Boston: Allyn & Bacon Publishers.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (50%): письмова робота: заявка на відкриття групи, практична групова робота — спланувати і провести фрагмент тренінгу. Підсумковий контроль (50 %, — дві контрольних модульних роботи); екзамен тестування, усне опитування.
Мова навчання: 
українська