Соціологія конфлікту

Код модуля: 
СР_6058_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, кредитів ЄКТС — 4, аудиторні години — 48 ( лекції — 32 год., семінарські заняття — 16 год.).
Лектори: 
доцент М. В. Школяр
Результати навчання: 
Знати:
 • історію розвитку знань про соціальні конфлікти, специфіку трактування соціального конфлікту в межах соціології, психології, філософії;
 • передумови, сутність, типи, етапи розвитку соціальних конфліктів;
 • основні поняття та теоретичні положення соціології конфлікту, «соціальної медицини», яка вивчає хвороби спілкування.
Вміти:
 • визначати сутність конфлікту, його причини, вид, рівні, особливості з точки зору відповідної теорії;
 • аналізувати конкретну конфліктну ситуацію, складати карту конфлікту, вказуючи на позиції та інтереси, цінності сторін;
 • обирати та оцінювати доцільність відповідного стилю або системи стилів поведінки у конфліктній ситуації;
 • розробити систему «профілактики» конфліктів, «конфліктотерапію», визначити принципи аналізу ситуацій, що спонукають до конфліктів;
 • навчити людину «конфліктопередбаченню», тобто попередженню потенційної конфліктності, виробленню особливої «психотехніки конфліктності»;
 • визначати міру втручання у конфлікт сторін, організацій, громади, обирати доцільну процедуру примирення;
 • здійснювати підготовку, організовувати переговори, дотримуючись принципів та правил;
 • оцінювати та з’ясовувати позитивні сторони та обмеження переговорів різних типів, пояснювати важливість колаборативних (принципових) переговорів;
 • організовувати процес фасилітації роботи групи, громади для досягнення консенсусу, спільного рішення, застосовувати різноманітні методики (мозкового штурму, діалогу, візуального бачення проблеми та її вирішення, визначення пріоритетів, планування спільних завдань, аналіз спільного рішення);
 • організовувати роботу з людьми «важкої» поведінки, залучати їх до процесу роботи, розв’язання конфліктної ситуації у громаді;
 • забезпечувати умови розвитку громади та організації, спроможної запобігати конфліктам та розв’язувати їх.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити : «Загальна соціологія», «Галузеві соціологічні теорії».
Зміст навчального модуля: 
Витоки теорії «соціального конфлікту». Соціологія конфлікту як наука. Еволюція конфліктологічних поглядів в історії філософсько-соціологічної думки (від Стародавнього світу до зародження соціології конфлікту як науки). Теоретичні та соціально-історичні передумови виникнення соціології конфлікту у другій половині ХІХ і в ХХ столітті. Конфліктологічна парадигма в соціологічній думці. Конфлікт як соціальний феномен. Види конфліктів. Аналітика конфлікту. Динаміка конфлікту. Поведінка у конфлікті. Практичний напрямок роботи з конфліктами як домінуючий в сучасній соціології конфлікту. Конфліктні ситуації та шляхи їх розв’язання. Сфери конфліктної взаємодії. Система управління соціальними конфліктами. Розв’язання конфліктів.
Рекомендована література: 
 1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. — СПб, 2008. — 496.
 2. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. — К., 2003 Гришина Н. В. Психология конфликта. — СПб, 2000.
 3. Громова О. Н. Конфликтология. — М., 1993.
 4. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. — СПб, 2000.
 5. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. — К., 1996.
 6. Конфліктологія: Підручник лля студентів вищ. навч. закл. юрид. спец. / Л. М. Герасіна, М.І. Панов, Н. П. Осіпова та ін. — Харків, 2002.
 7. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. — К., 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (60 %) — робота на практичних заняттях, реферат за тематикою курсу, підсумкова тестова контрольна робота.
 • Підсумковий модульний контроль (40 %), складання іспиту.
Мова навчання: 
українська