Соціологія і соціальні технології

Код модуля: 
СР_6124_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 24 (лекції — 8, практ. — 16)
Лектори: 
ас. Дудок К.С.
Результати навчання: 
 • знати історію виникнення, теоретичні та методологічні засади, категоріальний апарат соціології та її місце в системі наук, що вивчають суспільство в різних його аспектах;
 • знати сутність технологічної функції соціологічної науки, з’ясувати її характер, структуру і всі можливі аспекти;
 • знати теоретичні аспекти і емпіричне обґрунтування основних проблем даної сфери знань;
 • знати процес проектування, перевірки й впровадження соціальних технологій та вироблення навичок технологічного мислення.
 • уміти володіти категоріальним апаратом соціальних технологій, принципами та методологією;
 • уміти адекватно пояснювати закономірності відтворення суспільства на якісному та кількісному рівні, його технологізацію, враховуючи регіональні відмінності в межах України;
 • уміти досліджувати найважливіші проблеми, закономірності, тенденції і суперечності технологізації українського суспільства, формування конструктивного, відповідального та реалістичного ставлення до нього.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи психології та педагогіки,
 • Основи менеджменту
Зміст навчального модуля: 
Теоретико-методологічні основи соціології як науки, її предмет, об’єкт та основні функції; Соціально-технологічна функція соціології як інструмент створення соціальних технологій — засобів вдосконалення суспільства та окремих його частин; Поняття, сутність та принципи соціальних технологій і їх місце в соціології; Історія генезису соціальних технологій і їх роль у розвитку суспільства; Соціальні технології як частина соціальних відносин; Соціалізація як неодмінна умова реалізації соціальних технологій; Технологізація сучасного українського суспільства; Технології оновлення суспільної системи, трансформація підсистем суспільства.
Рекомендована література: 
 1. Иванов В.А. Социальные технологии в современном мире — М.: — Н.Новгород,1996.
 2. Дятченко Л.Я. Социальные технологии в управлении общественным процессом — М.: — Белград, 2003.
 3. Иванов В. Н. Социальные технологии в современном мире. — М.: 1996.
 4. Иванов В. Н., Патрушев В. И. Социальные технологии: Учеб. пособие. — М.: 2004.
 5. Подшивалкина В. И. Социальные технологии: проблемы теории и практики. — Кишинеу: 1997.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування
 • Підсумковий контроль (60 %, залік): тестування (60%)
Мова навчання: 
українська