Соціологія

Код модуля: 
СР_6120_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2 ) аудиторні години — 24 ( лекції — 8, практичні заняття — 16 )
Лектори: 
Савка В.Є.
Результати навчання: 
 • знати специфіку соціологічного підходу до вивчення суспільства, основні сучасні соціологічні парадигми, основи соціологічної теорії.
 • уміти застосовувати набуті знання при аналізі та оцінюванні суспільних феноменів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
суспільствознавчі курси середньої школи
Зміст навчального модуля: 
соціологія як система, особливості соціології, особистість в системі суспільства, соціальна структура і соціальна стратифікація, соціальний контроль, культура як соціальний феномен
Рекомендована література: 
 1. Основи соціології. Матеріали до лекційного курсу. За ред. Климанської Л.Д., Савки В.Є. — Львів, 1997.
 2. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. — К., 1994.
 3. Соціологія. /Ред. Макеєв С.О. — К., 2006.
 4. Соціологія: Підручник / Ред.. Піча В.М.. — Львів, 2007.
 5. Соціологія: Практикум / Ред.. Піча В.М.. — Львів, 2007.
 6. Соціологія: Категорії, терміни, персоналії/ Ред.. Піча В.М.. — Львів, 2006.
 7. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. — Львів, 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування (25%), семестрова контрольна робота (15%).
 • Підсумковий контроль (60%) іспит у формі тестування.
Мова навчання: 
українська