Соціологія

Код модуля: 
СР_6002_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3 ), аудиторні години — 32 ( лекції — 16 , практичні заняття — 16 ).
Лектори: 
Савка В. Є.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати специфіку соціологічного підходу до вивчення суспільства, основні сучасні соціологічні парадигми, основи соціологічної теорії.
 • уміти застосовувати набуті знання при аналізі та оцінюванні суспільних феноменів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Суспільствознавчі курси середньої школи
Зміст навчального модуля: 
Соціологія як система, особливості соціології, особистість в системі суспільства, соціальна структура і соціальна стратифікація, соціальний контроль, культура як соціальний феномен.
Рекомендована література: 
 1. Основи соціології. Матеріали до лекційного курсу. За ред. Климанської Л. Д., Савки В. Є. — Львів, 1997.
 2. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. — К., 1994.
 3. Соціологія. / Ред. Макеєв С. О. — К., 2006.
 4. Соціологія: Підручник / Ред. Піча В. М. — Львів, 2007.
 5. Соціологія: Практикум / Ред. Піча В. М. — Львів, 2007.
 6. Соціологія: Категорії, терміни, персоналії / Ред. Піча В. М. — Львів, 2006.
 7. Черниш Н. Й. Соціологія. Курс лекцій. — Львів, 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — (40%): усне опитування — (25%), семестрова контрольна робота — (15%).
 • Підсумковий контроль — (60%) іспит у формі тестування
Мова навчання: 
українська