Соціологічна думка в Україні

Код модуля: 
СР_6041_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, кредитів ЄКТС — 3, аудиторні години — 48 (лекції — 32 год., семінарські заняття — 16 год.).
Лектори: 
асистент Яцишин І. І.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: методологічні принципи вивчення історії соціологічної думки в Україні; поняття, теорії, основні праці класиків української соціології; основні етапи і особливості історичного розвитку соціологічного знання в Україні; роль і значення української соціології в процесі національного відродження.
 • вміти: аналізувати погляди представників різних напрямків в історії української соціології; критично осмислювати класичні та сучасні теорії українських соціологів та соціальних мислителів; інтерпретувати тексти першоджерел та аналітичних робіт з історії соціологічної думки в Україні; використовувати концепції та ідеї українських соціологів і мислителів для вивчення сучасного стану і перспектив розвитку українського суспільства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізити: Вступ до спеціальності, Теорія соціології.
 • Кореквізити: Історія соціології.
Зміст навчального модуля: 
Українська соціологічна думка: особливості формування, розвитку та дослідження; Протосоціологічні ідеї в культурі Київської Русі; Протосоціологічні знання у творчості українських мислителів епохи козацтва; Особливості розвитку соціальних ідей в Україні 18 — поч.19 ст.; Соціологічні ідеї діячів Кирило-Мефодіївського братсва; Соціологічна тематика в творчості українських науковців 2-ї пол. 19 ст.; Соціологічні погляди М. Драгоманова та І.Франка; Соціологічна концепція Б. Кістяківського; Соціологічні погляди М. Грушевського; Соціологічна теорія М. Шаповала; Політична соціологія В. Липинського; Становище української соціології в СРСР та її розвиток після проголошення незалежності України.
Рекомендована література: 
 1. Бурлачук О., Молчанов М., Степаненко В. Біля витоків соціологічної думки в Україні. — Київ, 1995.
 2. Гансова Е. Соціологічні школи та напрямки в Україні наприкінці ХІХ-початку ХХ століть (соціологія в Україні чи українська соціологія?). Навч. посібник. — Одеса, 2000.
 3. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.). — Київ, 1993.
 4. Піча В., Черниш Н., Кондратик Л. З історії української соціологічної думки. — Львів, 1995.
 5. Погорілий О. Соціологічна думка ХХ століття: Навч. посібник. — Київ, 1996.
 6. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології. — Київ, 1995.
 7. Соціологічна думка України: Навч. посібник / М. Захарченко, М. Бурлачук, В. Степаненко. — Київ, 1996.
 8. Хто є хто в західній та вітчизняній соціології. Навчальний соціологічний словник для студентів / Наук. Ред. В. Піча. — Львів, 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування, реферати.
 • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування, усне опитування.
Мова навчання: 
українська