Соціальна взаємодія: людина в соціальному просторі

Код модуля: 
СР_6057_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, аудиторні години — 24 (8 год. — лекцій, 16 год. — лабораторних занять), самостійна робота — 36 год., кредитів ЕКТС — 2.
Лектори: 
асистент Вінтюк Ю. В.
Результати навчання: 
Знати:
 • в чому специфіка соціального простору сучасного суспільства;
 • в чому полягає специфіка соціальних технологій;
 • якими є механізми впливу соціальних взаємодій на окремі суспільні утворення: соціальні спільноти, інституції, організації, індивіда;
 • якими є сучасні підходи до досліджень ефектів впливу основних видів суспільних взаємодій.
Вміти:
 • аналізувати процеси, що відбуваються у соціальному просторі;
 • застосовувати соціологічні методи до вивчення соціальної взаємодії в суспільному просторі;
 • планувати роботу у сфері основних соціальних технологій;
 • оцінювати ефекти застосування основних соціальних технологій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи соціології,
 • Психологія загальна та особистості,
 • Історія України,
 • Філософія,
 • Політологія.
Зміст навчального модуля: 
Теорії суспільства, Теорії соціальної взаємодії, Теорії соціалізації особистості, Теорії стратифікації, Теорії етносу.
Рекомендована література: 
 1. Гіденс Е. Соціологія. — К., 1999.
 2. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології. — К., 1993.
 3. Климанська Л. Д., Савка В. Є. Соціологія. — Львів, 2004.
 4. Основи соціології. Матеріали до лекційного курсу. За ред. Климанської Л. Д., Савки В. Є. — Львів, 1997.
 5. Рабочая книга социолога. Изд. 2-е. — М., 1983.
 6. Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології. — К., 1994.
 7. Савка В., Уманець Н. Сімя та соціум: проблеми взаємодії. — Львів, 2008.
 8. Соціологія. Матеріали до лекційного курсу. За ред. Пічі В. — К., 2009.
 9. Социология. Основы общей теории. Под ред. Осипова Г. В., Москвичева Л. Н. — М., 1996.
 10. Смелзер Н. Социология. — М., 1994.
 11. Социология наука об обществе. За ред. Андрущенко И., Воловича В.И. — Харьков, 2005.
 12. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. За ред. Воловича В. І. — К., 1998.
 13. Соціологія. Ред. Макеєв С. О. — К., 2008.
 14. Черниш Н. Й. Соціологія. Курс лекцій. — Львів, 2009.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): виконання лабораторних робіт, написання творчих робіт та есе, виконання групового завдання з аналізу проблемної ситуації.
 • Підсумковий контроль (50%,залік): написання тестових завдань.
Мова навчання: 
українська