Соціальна психологія

Код модуля: 
ППСУ_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16 ), сам. роб. — 28 год.
Лектори: 
к.пс.н. доц., Семків І.І.
Результати навчання: 
 • Знати загальні закономірності функціонування соціально-психологічних явищ;
 • Знати механізм взаємозв’язку спадкових та соціальних чинників формування психіки;
 • Уміти самостійно аналізувати соціально-психологічні процеси та явища, що відбуваються в країні.
 • Уміти будувати рекомендації щодо покращення соціально-психологічної адаптації особистості.
 • Уміти здійснювати консультативну та корекційну роботу особистості шляхом проведення соціально-психологічного тренінгу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • загальна психологія,
 • психологія особистості.
Зміст навчального модуля: 
 • Методологічні основи соціальної психології;
 • Історія становлення соціально-психологічних ідей у світі та в Україні;
 • Соціальна психологія особистості;
 • Соціальне пізнання людей та ситуацій;
 • Поняття атрибуції;
 • Поняття соціально-психологічної установки та цінностей;
 • Психологічна природа спілкування;
 • Феномен міжособистісної атракції;
 • Альтруїзм та агресія у взаєминах людей;
 • Масова психологія;
 • Психологія малих груп;
 • Проблема гендеру у психології.
Рекомендована література: 
 1. АронсонЭ., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная Психология. Психологические законы поведения человека в социуме. — Спб.: Питер, 2002.
 2. Гапон Н.П. Соціальна психологія. — Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008.
 3. Москаленко В.В. Соціальна психологія. — К.: Центр учбової літератури, 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Модульний контроль ( 70%)
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит)
Мова навчання: 
українська