Скульптура, частина 1

Код модуля: 
ДОА_6070_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 год. (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 32 год.
Лектори: 
ст.викл. Баран С.В.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модулю студент повинен:
 • вміти створювати об'ємні художні форми у реальному просторі.
 • застосувати набуті знання у проектній творчості при створенні дизайн-об’єктів та вираженні своїх ідей.
 • оволодіти основами стилістичної аналітики та основними методами копіювання скульптурних зразків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • живопис,
 • рисунок,
 • пленер,
 • історія мистецтва і архітектури,
 • основи декоративно-ужиткового мистецтва.
Зміст навчального модуля: 
Різні засоби передачі рельєфних та об’ємних об’єктів. Поділ скульптур за формами відображення. Типи скульптур на площині, основна термінологія. Художньо-виразні засоби скульптури. Матеріали скульптури та методи обробки матеріалу.
Рекомендована література: 
 1. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка — М.1981.
 2. Евстратова Е. Скульптура. — М.: Слово, 2001. — 48 с.
 3. Культуралогія: Энцыкл. давед./ Э.С. Дубянецкі; Маст. А.А. Глекаў. — Мн.: БелЭн, 2003. —384 с.:іл
Форми та методи навчання: 
теоретично-практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
поточний контроль — худож.перегляд; підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська