Сільськогосподарське водопостачання

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
асистент Піцишин Б. С.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців умінь і знань з сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації систем водопостачання і водовідведення малих містечок та сіл, обґрунтування норм водоспоживання та водовідведення у малих населених пунктах; впровадження заходів щодо комплексного використання водних ресурсів, охорони природних джерел від виснаження та забруднення внаслідок професійної діяльності людини.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Гідравліка відкритих русел,
 • Гідравлічні та аеродинамічні машини,
 • Насосні та повітродувні станції,
 • Інженерна гідрологія,
 • Мережі водопостачання,
 • Водозабірні споруди,
 • Проектування водопостачання та водовідведення малих об’єктів.
Зміст навчального модуля: 
Системи водопостачання сіл та сільськогосподарських районів. Норми водоспоживання та вимоги до якості води для сільськогосподарського водопостачання. Способи добування води для сільськогосподарського водопостачання. Споруди для регулювання витрати та напору в мережі. Водопостачання тваринницьких промислових комплексів та ферм. Польове та пасовищне водопостачання. Додаткові вимоги до систем водопостачання та водовідведення в особливих природних і кліматичних умовах. Оцінка впливу на навколишнє середовище.
Рекомендована література: 
 1. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
 2. ВБН 46/33-2.5-5-96/Мінсільгосппрод України. Сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Норми проектування.
 3. Сафонов М. А., Сівак В. М., Підлісний П. Я. Сільськогосподарське водопостачання. — К.: Вища школа, 1979. — 256 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська