Штучні споруди на дорогах (спецкурс)

Код модуля: 
МБМ_6025_С01
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 8 год.(1,5 кредити),у тому числі: аудиторні заняття — 48 год., (лекції — 16 год., практичні заняття — 32 год., самостійна робота — 33 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Сало В. Ю.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань і навиків які необхідні для проектування і будівництва мостів, шляхопроводів і інших штучних споруд на дорогах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Теоретична механіка»,
 • «Опір матеріалів»,
 • «Будівельна механіка»,
 • «Будівельне виробництво»,
 • «Обчислювальна техніка і програмування».
Зміст навчального модуля: 
Види штучних споруд на дорогах. Класифікація споруд. Обґрунтування розмірів. Навантаження і впливи. Методи розрахунку споруд. Основні системи мостів. Конструкція проїзної частини. Прогонові будови з напруженою арматурою. Конструкції прогонових будов металевих мостів з суцільною стінкою. Дерев’яні мости малих прогонів. Основи розрахунку прогонових будов. Розрахунок міцності нормальних і похилих перерізів. Опори мостів. Спеціальні споруди на автомобільних дорогах.
Рекомендована література: 
 1. Саламахин П. М. Мосты и сооружения на дорогах. М. Транспорт, 1991.
 2. Гибшман Е. Е. Мосты и сооружения на дорогах. М. Транспорт. 1986.
 3. Лучко Й. Й., Коваль П. М. Мости: конструкції та надійність. Львів. Каменяр, 2005.
 4. Саламахин П. М. Конспект лекций по дисциплине «Проектирование мостов», М., 2004.
 5. ДБН В 2.3.014-2006 Мости і труби. Правила проектування.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль знань та 2 контрольні заходи ( у 8-му та 16 —му тижнях семестру).
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська